Wartość zadania 1 067 214 zł Zakres robót obejmuje w szczególności : - ułożenie krawężników- ułożenie obrzeży betonowych - montaż geowłókniny - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturaln...

więcej

Wartość zadania : 2 746 586 zł Zakres robót obejmuje w szczególności : - wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej, - montaż studni kanalizacyjnych, - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, - wy...

więcej

Wartość zadania : 295 430 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej 2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowej z oskardowaniem krawędzi i smołow...

więcej

Wartość zadania 134 714 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie warstwy podbudowy pospółki  z wałowaniem i wyrównywaniem. 2. Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia 3. Wykona...

więcej

Wartość zadania 234 743 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. wykonanie podbudowy z pospółki i tłucznia pod boisko wielofunkcyjne, 2. wykonanie podbudowy betonowej dylatowanej ze zbrojeni...

więcej

Wartość zadania 248 510 zł Zakres robót obejmuje w szczególności : - wykonanie pali o średnicy 400 mm, - wykonanie płyty fundamentowej, - wykonanie belki żelbetowej, - wykonanie ściany oporowej – czę...

więcej

Wartość zadania 76 715 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Demontaż uszkodzonych korytek trapezowych zbrojonych 2. Dostawa i zabudowa korytek wysokich 3. Wymiana uszkodzonego przepustu...

więcej

Wartość zadania 70 343 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Wykonanie podbudowy z pospółki żwirowej, nawierzchni z tłucznia z zaklinowaniem oraz płyt JOMB, wykonanie poboczy, wykonanie odwo...

więcej

Wartość zadania 112 360 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wymiana okien drewnianych na PCV - wymiana drzwi zewnętrznych - wymiana drzwi garażowych - remont schodów wejściowych głównych...

więcej

Wartość zadania 34 021 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Ścięcie poboczy. 2. Dostawa i zabudowa ścieków. 3. Wykonanie podbudowy z tłucznia celem wyrównania nierówności. 4. Wyrównani...

więcej

Wartość zadania 49 939 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Korytowanie pod korytka ściekowe 2. Korytowanie pod drogę (poszerzenie) z odwozem urobku. 3. Dostawa i zabudowa korytek ście...

więcej

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - montaż sieci wodociągowej - przewierty, - montaż zestawy hydroforowego w istniejącej pompowni - montaż hydrantów nadziemnych,

więcej

Wartość zadania 466 666,00 zł Zakres robót obejmuje w szczególności : - wykonanie pali o średnicy 400 mm, - wykonanie płyty fundamentowej, - wykonanie belki żelbetowej, - wykonanie ściany oporowej – ...

więcej

Wartość zadania 287 068,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Ścinkę drzew i karczowanie zagajników. 2) Rozbiórkę ( nieniszczącą ) istniejącego przepustu okularowego z odwozem na wskaz...

więcej

Wartość zadania 138 240,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 i fi 200 – 576 m - wykonanie narzutu kamiennego - wykonanie koszy siatkowo-...

więcej

Wartość zadania 115 678,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie podbudowy z tłucznia celem wyrównania nierówności. 2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfalto...

więcej