Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Urzędu Gminy w Stryszawie

Urząd Gminy Stryszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Gminy w Stryszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • transmisje audiowizualne;
 • treść nietekstowa;
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;
 • zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • zamieszczone załączniki w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Boduch.
 • E-mail: informatyk@stryszawa.pl
 • Telefon: 33 876-77-34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Stryszawie
 • Adres: Stryszawa 17
  34-205 Stryszawa
 • E-mail: sekretariat@stryszawa.pl
 • Telefon: 33 874 72 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna do pomieszczeń Urzędu Gminy Stryszawa .Do budynku prowadzi podjazd. Umożliwia on bezpośrednie załatwienie spraw w Ewidencji Ludności i Urzędzie Stanu Cywilnego  oraz Biurze Rady Gminy. Pozostałe sprawy jeśli zachodzi taka potrzeba, klient powiadamia sekretariat o swojej obecności, dzwoniąc na numer telefonu 33/8747272. Po odebraniu telefonu, pracownik Urzędu niezwłocznie udaje się do klienta. Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.

1.    Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Stryszawa - osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie).

2.    Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

    -  na adres e-mail :  sekretariat@stryszawa.pl
    -  faksem na nr : 33/8747272

    -  drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Stryszawa, Stryszawa 17 , 34-205 Stryszawa
    -  osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stryszawa

3.    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Data dodania:

2021-09-01

Autor: