Ochrona środowiska.

1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.

Termin składania deklaracji:

  1. 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021roku - dla budynków w których przed 1 lipca 2021 roku zostało zainstalowane źródło ciepła (dotychczas zamontowane).
  2. 14 dni licząc od daty zamontowania nowego źródła ciepła (nowe budynki lub wymiana starych pieców po 1 lipca 2021 roku).

 

Deklaracje można składać:

  1. W formie elektronicznej (przez Internet) wchodząc na stronę: www.zone.gunb.gov.pl następnie klikając w >złóż deklarację<W tym przypadku potrzebny będzie profil zaufany lub dowód elektroniczny
  1. W formie papierowej (tradycyjnej) składając ją osobiście w urzędzie gminy lub wysyłając listem na adres urzędu gminy.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne pobierz

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne pobierz

Dodatkowe informacje

Instrukcja składania deklaracji on-line pobierz

Wzór wypełnionej papierowej deklaracji A-dla budynków i lokali mieszkalnych. pobierz

Wzór wypełnionej papierowej deklaracji B-dla budynków niemieszkalnych. pobierz

Ogólne wiadomości o bazie CEEB dla właścicieli i zarządców budynków. pobierz

Informacje dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych pobierz

Podstawa prawna rozdział 5a (art. 27a – 27b) i 5b (art. 27h) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.554 ze zm.)

Załączniki

 
Plan Gospodarki Odpadami.doc 25.01.2018 | 673.50 KB
Pobierz
 
Plan Ochrony Środowiska.doc 25.01.2018 | 1.58 MB
Pobierz
 
Wniosek o opróżnianie nieczystości ciekłych.doc 25.01.2018 | 34.50 KB
Pobierz
 
Regulamin Utrzymania Czystosci i Porzadku 25.01.2018 | 285.80 KB
Pobierz
 
Program Usuwania Azbestu.doc 25.01.2018 | 300.50 KB
Pobierz