tło strony
zdjęcie bocianów

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

Autor: Piotr Pochopień. Data publikacji: 15.03.2020 

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność na stronie  internetowej gminy Stryszawa w zakładce: „Tradycja i kultura”, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.stryszawa.pl, zakładka: Tradycja i kultura.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty opublikowane na stronie pochodzą z różnych źródeł,
  • dokumenty opublikowane na stronie opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,                                                                 
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOK Stryszawa,
  • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Pochopień, e-mail: gokstryszawa@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8747003. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zarządza dwoma budynkami:
1- główna siedziba, 
2 - drewniany, „Dom Zabawkarza”.
Oba budynki mają wpis do rejestru zabytków w Małopolsce.


Opis dostępności wejścia do budynków

1. Budynek główny, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno z nich, najczęściej używane, od strony parkingu jest bez barier architektonicznych, nie posiada schodów. Drzwi do budynku można poszerzyć otwierając ręcznie drugie skrzydło, są przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany dzwonek, którego użycie daje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników GOK Stryszawa. Drugie wejście do budynku jest prawie nieużywane, do niego prowadzą schody.

2. Budynek drewniany posiada na głównej ścianie dwa wejścia, jedno z nich posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów, podjazdów, wind i innych informacji

1. Większość ogólnodostępnych sal wystawowo-warsztatowych i sala internetowa mieszczą się na parterze, bez architektonicznych barier. Szeroka komunikacja i dwuskrzydłowe drzwi umożliwiają poruszanie się osobom na wózku po wszystkich salach parteru. Na terenie budynku znajdują się oznaczenia poszczególnych części sal, również alfabetem brailla dla osób niewidomych i słabowidzących, które ułatwią poruszanie się po budynku i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.
Na poddaszu istnieje jedna, ogólnodostępna sala wystawowa, do której prowadzą schody zabiegowe. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest wózek schodowy ręczny i przy pomocy asystentów istnieje możliwość dostania się do sali wystawowej położonej na poddaszu. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

2. Budynek drewniany jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze znajdują się dwa główne pomieszczenia, po których mogą poruszać się osoby niepełnosprawne, na wózku inwalidzkim. Tam też znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do sali na poddaszu prowadza schody, które nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynkach znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.