RODO

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, oraz art.7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie z siedzibą w 34-205 Stryszawa 740, a reprezentowanym przez Dyrektora.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod.gokstryszawa@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Dane będą przetwarzane w celu wykonywania zadań Administratora, związanych z celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów, zajęć artystycznych, konkursów, w celu utrzymania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci/ich krewnymi, a także organizacji wycieczek, imprez, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a. Rozporządzenia RODO.
  Dane również są przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
  - np. zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców, realizowanie, rozliczanie projektów 
  - w celu nawiązania kontaktu mailowego, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję e-mail
 • Zakres gromadzonych danych osobowych jest niezbędny do realizacji działań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 
  - podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub porozumień,
  - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
 • Dane będą przechowywane:
  - przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej,
  - przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa 
  - lub do czasu cofnięcia zgody.
 • Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.

Data dodania:

2019-01-04

Autor: