Studium


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY – jest dokumentem określającym główne kierunki polityki przestrzennej gminy.
Zapisy w Studium… mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek, lecz do większych obszarów zarówno budowlanych, jak też rolnych. Dokument ten zawiera szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego, gospodarki, przeznaczenia wyznaczonych obszarów pod zabudowę, terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, przebiegu głównych systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, obszarów zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, terenów chronionych na podstawie przepisów prawa. 
Studium uchwalone przez Radę Gminy, nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi w nim kierunkami.
Dokument ten stanowi zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania 
i kierunki zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszawa znajduje się na Gminnym Portalu Mapowym – link poniżej:


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRYSZAWA

Uchwała nr XXII/153/12 z dnia 03 grudnia 2012 roku STUDIUM_TEKST_zal nr 1.pdf
Załącznik nr 1 – Tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   STUDIUM_TEKST_zal nr 1.pdf
Załącznik nr 2 – Rysunek: Kierunki zagospodarowania przestrzennego cz. 1 Pobierz
Załącznik nr 2 – Rysunek: Kierunki zagospodarowania przestrzennego cz. 2  Pobierz
Załącznik nr 3 – Rysunek: Uwarunkowania rozwoju cz. 1  Pobierz
Załącznik nr 3 – Rysunek: Uwarunkowania rozwoju cz. 2  Pobierz
Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zalaczniki nr 4.zip


OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DLA OBSZARU GMINY STRYSZAWA

Tekst opracowania ekofizjograficznego Pobierz
Opracowanie ekofizjograficzne rysunek cz.1
Opracowanie ekofizjograficzne rysunek cz.2
Geologia i rzeźba terenu rysunek
Uwarunkowania glebowe rysunek
Wody powierzchniowe i podziemne rysunek
Uwarunkowania klimatyczne i akustyczne rysunek
Predyspozycje przyrodnicze do kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej   rysunek
Ochrona przyrody rysunek
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe rysunek
Analiza widokowa rysunek

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stryszawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa wraz z prognozą oddziaływani...

więcej

Stryszawa, dnia 8 września 2022 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAW...

więcej