Planowanie przestrzenne

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 


Zarządzenie Wójta Pobierz
Wykaz uwag Stryszawa Pobierz
Wykaz uwag Krzeszów Pobierz
Wykaz uwag Lachowice   Pobierz


Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej w dniu 09 października 2012 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy STRYSZAWA ( wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko )  Pobierz

Wójt Gminy Stryszawa informuje, iż od dnia 24 września do 23 października 2012 r
w siedzibie Urzędu Gminy będą ponownie wyłożone do publicznego wglądu FRAGMENTY projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego tel. 33) 876-77-17, 876-77-18, 876-77-29.

Treść ogłoszenia Wójta Gminy Stryszawa  Pobierz

Wzór Wniosku_Uwagi_do projektu Studium 
_______________________________________________________________________________
PONOWNE WYŁOŻENIE
1. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa 
a) TEKST Studium –   STUDIUM_TEKST_WYLOZENIE II.pdf
b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego – skala 1:10 000 – rysunek 1
c) Kierunki zagospodarowania przestrzennego – skala 1:10 000 – rysunek 2

2. Prognoza oddziaływania na środowisko 
a) TEKST Prognozy oddziaływania na środowisko –Prognoza_oddzialywania_tekst_wylozenie II.pdf
b) Prognoza oddziaływania na środowisko – skala 1:10 000 – rysunek 1 
c) Prognoza oddziaływania na środowisko – skala 1:10 000 – rysunek 2
d) Prognoza oddziaływania na środowisko – powiązania obszaru opracowania z terenami przyległymi - skala 1:10 000 – rysunek 3 

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - ZARZADZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA.pdf

UWAGI z wyłożenia Projektu Studium dla miejscowości:

Hucisko Pobierz
Krzeszów Pobierz
Kuków Pobierz
Kurów Pobierz
Lachowice Pobierz
Pewelka Pobierz
Stryszawa Pobierz
Targoszów Pobierz
Ogólne Pobierz


Wójt Gminy Stryszawa informuje, iż od dnia 05 marca do 04 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa” dla obszaru gminy Stryszawa w jej granicach administracyjnych; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego 
tel. 33) 876-77-17, 876-77-18, 876-77-29.

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu - Pobierz

Wzór wniosku wnoszących uwagi do projektu studium - Pobierz

Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej w dniu 20 marca 2012 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy STRYSZAWA 
( wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko ) -  Pobierz

UWAGA! Pobieranie map może zająć kilkanaście minut z  powodu dużych rozmiarów plików

1. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa
a) TEKST Studium  Pobierz
b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego - skala 1:10 000 - rysunek 1
c) Kierunki zagospodarowania przestrzennego - skala 1:10 000 - rysunek 2
d) Uwarunkowania rozwoju - skala 1:10 000 -rysunek 1
e) Uwarunkowania rozwoju - skala 1:10 000 - rysunek 2

2. Prognoza oddziaływania na środowisko
a) TEKST Prognozy oddziaływania na środowisko Pobierz
b) Prognoza oddziaływania na środowisko - skala 1:10 000 - rysunek 1 
c) Prognoza oddziaływania na środowisko - skala 1:10 000 - rysunek 2
d) Prognoza oddziaływania na środowisko – powiązania obszaru opracowania 
z terenami przyległymi - skala 1:10 000 - rysunek 3

3. Rysunki Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa z naniesioną ewidencją gruntów - skala 1:5000 
( WERSJA POMOCNICZA )

Miejscowość STRYSZAWA

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

rysunek część 1
rysunek część 2
rysunek część 3


KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA na ortofotomapie

rysunek część 1
rysunek część 2
rysunek część 3

Miejscowość LACHOWICE
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

rysunek część 1
rysunek część 2

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA na ortofotomapie

rysunek część 1
rysunek część 2

Miejscowość KUKÓW 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA - rysunek
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA – rysunek ortofotomapa

Miejscowość KRZESZÓW 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA - rysunek
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA – rysunek ortofotomapa

Miejscowość TARGOSZÓW 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA -rysunek
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA – rysunek ortofotomapa

Miejscowość KURÓW 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA -rysunek
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA – rysunek ortofotomapa

Miejscowość HUCISKO 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA - rysunek
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA – rysunek ortofotomapa

Miejscowość PEWELKA 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA - rysunek
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA – rysunek ortofotomapa