Gminny Program Rewitalizacji


OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI 


Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXIV/187/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa.

Zarządzenie w sprawie: powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa pobierz
Zarządzenie  w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji pobierz
Regulamin pobierz

I. Komitet Rewitalizacji Gminy Stryszawa

1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem wspiera działania Wójta Gminy Stryszawa w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na obszarze Gminy Stryszawa.

2. Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Stryszawa i interesariuszy, lokalne środowiska gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne grupy z Gminy Stryszawa.

3. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Stryszawa.

4. Komitet inicjuje oraz uczestniczy w opiniowaniu projektów Uchwał Rady Gminy Stryszawa i zarządzeń Wójta Gminy Stryszawa związanych z rewitalizacją.


II. Organizacja i tryb pracy Komitetu


1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Stryszawa w drodze zarządzenia.


2. Komitet liczy nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6 członków, w tym:


1) nie więcej niż 2 przedstawicieli gminy i gminnych osób prawnych wskazanych przez Wójta Gminy Stryszawa ;


2) co najmniej 2 przedstawicieli jednostek organizacyjnym Gminy, wskazanych przez te jednostki lub przedstawicieli przedsiębiorców mających siedzibę na obszarze rewitalizacji lub organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizowanym;


3) sołtys sołectwa Stryszawa Dolna, gdzie znajduje się obszar rewitalizacji lub osoba wskazana przez Sołtysa sołectwa;


4) co najmniej 1 osoba będąca mieszkańcem obszaru rewitalizacji Gminy Stryszawa.


3. Skład Komitetu zatwierdzony zostaje zarządzeniem Wójta Gminy Stryszawa.


4. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.


5. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, przesłanej w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@stryszawa.pl – w tytule e-maila wpisując „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”, przesłanego pocztą lub złożonego w Urzędzie Gminy  Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, w sekretariacie w godzinach pracy urzędu – z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”


6. W przypadku zgłoszenia się większej liczny chętnych do członkostwa w Komitecie, niż limity określone dla w/w grup interesariuszy, z zastrzeżeniem § 3 ust 2., Wójt Gminy Stryszawa zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą spośród poszczególnych grup interesariuszy członków komitetu, zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. Z przebiegu  wyboru sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący spotkania i protokolant.


7. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz na stronie internetowej Urzędu www.stryszawa.pl niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej liczby członków Komisji.


8. Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest Pani Justyna Borowy tel. 33 876 77 30


III. Termin naboru członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa


1. Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 08.12.2017 do dnia 22.12.2017

Deklaracja - pobierz
Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz  zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa. pobierz


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 pobierz
Materiał poglądowy przedstawiający obszar rewitalizacji pobierz

W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia wskazującego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji  zamieszczamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku pobierz

Raport z konsultacji społecznych w sprawie GPR 2016-2023 pobierz

Raport z konsultacji społecznych w sprawie Komitet Rewitalizacji pobierz


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023


Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07.03.2017 r. informujemy, że w dniu 8.03.2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią następujących dokumentów oraz do przekazywania do nich uwag, opinii lub propozycji zmian wyłącznie na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej.


Konsultacje społeczne projektu prowadzone będą w okresie od dnia 08.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. w formie:1. Warsztatów konsultacyjnych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odbędą się w dn. 23.03.2017 w godzinach 8:00-16:00 w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11

2. Zbierania uwag za pomocą Formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszawa wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze można dostarczyć od dnia 15.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. do Urzędu Gminy w Stryszawie drogą korespondencyjną Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa oraz elektroniczną na adres: sekretariat@stryszawa.pl, a także złożyć osobiście pokój nr 4

3. Debaty publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Stryszawa, która odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8:00-11:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, Formularz konsultacyjny będą dostępne na stronie internetowej gminy Stryszawa i w BIP: od dnia 15.03.2017 r. oraz w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Stryszawa w godzinach pracy Urzędu.


Projekt GPR pobierz

Mapa obszarów funkcjonalnych pobierz

Projekt uchwały GPR pobierz

Formularz konsultacji pobierz

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w BIP i na stronie gminy Stryszawa: w formie raportu po zakończeniu konsultacji.

Komitet Rewitalizacji Gminy Stryszawa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania projektu uchwały w sprawie

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07.03.2017 r. informujemy, że w dniu 8.03.2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią następujących dokumentów oraz do przekazywania do nich uwag, opinii lub propozycji zmian w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzu konsultacyjnym oraz poprzez osobisty udział w konsultacjach.


Konsultacje społeczne projektu prowadzone będą w okresie od dnia 08.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. w formie:

1. Zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy,  który będzie do pobrania na stronie www stryszawa.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz w Urzędzie Gminy Stryszawa, pok.4,

2. Debaty publicznej dla mieszkańców Gminy Stryszawa i interesariuszy poświęconą projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa w dniu 24.03.2017 r w godzinach: 8:00-11:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11.

3. Spotkania otwartego dla mieszkańców Gminy Stryszawa i interesariuszy rewitalizacji poświęcone projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stryszawa w dniu 24.03.2017 r w godzinach: 8:00-11:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, Formularz konsultacyjny będą dostępne na stronie internetowej gminy Stryszawa i w BIP: od dnia 15.03.2017 r. oraz w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Stryszawa w godzinach pracy Urzędu.


Regulamin Komitetu Rewitalizacji pobierz

Projekt uchwały powołania Komitetu pobierz

Formularz konsultacji komitetu pobierz

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w BIP i na stronie gminy Stryszawa: w formie raportu po zakończeniu konsultacji.

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023.


Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym lub technicznym realizowane na wyznaczonym w drodze konsultacji społecznych oraz przeprowadzonej diagnozie Gminy, obszarze do rewitalizacji, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Stryszawa Nr XXI/173/17 z dnia 07.02.2017 r.

Przykładowe typy projektów inwestycyjnych to:

przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;

budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;

działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne;

modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;

modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Natomiast przykładowe typy projektów społecznych to działania dotyczące:

zapobiegania zjawisku bezrobocia,

podniesienia bezpieczeństwa,

walki z patologiami społecznymi,

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

rozwoju zasobów ludzkich.

Beneficjentami uprawnionymi do składania wniosków są przede wszystkim:


jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

instytucje kultury,

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

przedsiębiorcy.


Projekty należy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu wniosku o umieszczenie projektu w GPR Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 15.30 osobiście lub poczta tradycyjną w Urzędzie Gminy Stryszawa adres: Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa  lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@stryszawa.pl w postaci skanu podpisanego wniosku.

Dodatkowych informacji dot. naboru udziela p. Paulina Bednarz tel.: 33 8767730

Do pobrania:

załączniki i uchwała o obszarze zdegradowanym i rewitalizacji Gminy Stryszawa

wniosek o umieszczenie projektu w GPR Gminy Stryszawa na lata 2016-2023


Wniosek o umieszczenie projektu w GPR pobierz

Mapa obszaru rewitalizacji - załacznik nr 1 pobierz

Załączniki

 
formularz konsultacji Komietet 24.01.2018 | 513.91 KB
Pobierz
 
| B
Pobierz
 
GPR Gminy Stryszawa 13 03 2017 24.01.2018 | 2.62 MB
Pobierz
 
GPR Stryszawa 24.01.2018 | 30.53 MB
Pobierz
 
projekt uchwały GPR 24.01.2018 | 248.73 KB
Pobierz
 
projekt uchwały komitet rewitalizacji 24.01.2018 | 79.48 KB
Pobierz
 
Raport z konsultacji Komitet 07 04 2017 24.01.2018 | 841.16 KB
Pobierz
 
Raport z konsultacji projekt-GPR 07 04 2017 24.01.2018 | 847.14 KB
Pobierz
 
Regulamin Komitetu Rewitalizacji 24.01.2018 | 163.60 KB
Pobierz
 
deklaracja w sprawie przystapienia do komitetu rewitalizacji.doc 25.01.2018 | 28.00 KB
Pobierz
 
wniosek o umieszczenie projektu w GPR.doc 25.01.2018 | 59.50 KB
Pobierz
 
wniosek rewitalizacja.doc 25.01.2018 | 37.00 KB
Pobierz
 
zarządzenie w sprawie powołania członków zespołu zadaniowego.doc 25.01.2018 | 24.50 KB
Pobierz
 
zarządzenie w sprawie powołania komitetu.doc 25.01.2018 | 26.50 KB
Pobierz
 
stryszawa obszary funkcjonalne.jpg 25.01.2018 | 7.96 MB
Pobierz
 
Mapa obszaru rewitalizacji.jpg 25.01.2018 | 7.99 MB
Pobierz