Gospodarka ściekowa

2023-06-29
OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości pł...

więcej
2023-09-26
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na...

więcej