MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2012 r. Dz.U. poz. 647) jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planu miejscowego wiążące są dla Gminy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem jego nieważności.
Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego, obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym również zakaz zabudowy, które stanowią podstawę do wydawania m.in. decyzji z zakresu ustawy – prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych.

 

Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszawa znajdują się na Gminnym Portalu Mapowym – link poniżej:

                                                                          http://portal.gison.pl/stryszawa/


Stryszawa, dnia 08 lutego 2024 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIA...

więcej

Stryszawa, dnia 11 sierpnia 2022 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/1...

więcej

Stryszawa, dnia 22 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwie...

więcej

Stryszawa, dnia 22 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Str...

więcej

Stryszawa, dnia 01 lipca 2021 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA Na podstawie a...

więcej

Stryszawa, dnia 17 grudnia 2020 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA Na podstawie...

więcej

Stryszawa, dnia 02 lipca 2020 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZĄ OD...

więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA W związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal...

więcej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa wraz...

więcej