zdjęcie bocianów

MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2012 r. Dz.U. poz. 647) jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planu miejscowego wiążące są dla Gminy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem jego nieważności.
Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego, obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym również zakaz zabudowy, które stanowią podstawę do wydawania m.in. decyzji z zakresu ustawy – prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych.

 

Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszawa znajdują się na Gminnym Portalu Mapowym – link poniżej:

                                                                          http://portal.gison.pl/stryszawa/


Stryszawa, dnia 19 marca 2020 roku OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY STRYSZAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawawraz z prognozą ...

więcej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa wraz...

więcej

Stryszawa, dnia 21 listopada 2019 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA WRAZ...

więcej

PROTOKÓŁ Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ Z DNIA 08.11.2016 R.

więcej

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2016 WÓJTA GMINY STRYSZAWAz dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagos...

więcej

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY STRYSZAWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA ...

więcej

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2016 WÓJTA GMINY STRYSZAWA  z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: STRYSZ...

więcej

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY STRYSZAWAO PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA...

więcej

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA (LINIA 110 KV)UCHWAŁA NR XX/161/16 RADY GMINY STRYSZAWA Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU –  Pobie...

więcej