zdjęcie bocianów

MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2012 r. Dz.U. poz. 647) jest aktem prawa miejscowego.
Przy sporządzaniu planu miejscowego wiążące są dla Gminy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem jego nieważności.
Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego, obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym również zakaz zabudowy, które stanowią podstawę do wydawania m.in. decyzji z zakresu ustawy – prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych.

 

Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszawa znajdują się na Gminnym Portalu Mapowym – link poniżej:

                                                                          http://portal.gison.pl/stryszawa/


Stryszawa, dnia 17 grudnia 2020 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA Na podstawie...

więcej

Stryszawa, dnia 02 lipca 2020 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZĄ OD...

więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA W związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal...

więcej

Stryszawa, dnia 19 marca 2020 roku OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY STRYSZAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawawraz z prognozą ...

więcej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa wraz...

więcej

Stryszawa, dnia 21 listopada 2019 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA WRAZ...

więcej

PROTOKÓŁ Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ Z DNIA 08.11.2016 R.

więcej

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2016 WÓJTA GMINY STRYSZAWAz dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagos...

więcej

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY STRYSZAWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA ...

więcej