OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZAMI ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Stryszawa, dnia 22 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRYSZAWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku z późn. zm. w zakresie dotyczącym działek ewidencyjnych o nr: 3538/1, 3538/2, 3539/1, 3539/3, 3539/4, 3540/3, 3540/4, 3540/5, 3540/6 oraz fragmentu działki nr 16047 w miejscowości Stryszawa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także w związku
z uchwałami Rady Gminy Stryszawa Nr XIV/111/20 z dnia 29 maja 2020 r. oraz Nr XVIII/148/20 z dnia 27 listopada 2020 r..

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku z późn. zm. w zakresie dotyczącym działek ewidencyjnych o nr: 3538/1, 3538/2, 3539/1, 3539/3, 3539/4, 3540/3, 3540/4, 3540/5, 3540/6 oraz fragmentu działki nr 16047 w miejscowości Stryszawa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

Projekty ww. dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do publicznego wglądu w dniach od 30 lipca do 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa 17 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Projekty zmiany planów wraz z prognozą zostaną również udostępnione do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stryszawa zostanie przeprowadzona w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa 17.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt. 1 i art. 54
ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektów zmian planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 r. w sposób określony w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres
Urzędu Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa 17 w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stryszawa.pl, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz na stronie internetowej www.stryszawa.pl.

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie. 2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa z siedzibą 34 - 205 Stryszawa 17 i są one podawane w celu składania uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@stryszawa.pl .


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA - POBIERZ

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA – ZABUDOWA WIELORODZINNA

 CZĘŚĆ TEKSTOWA PROJEKTU ZMIANY MPZP – POBIERZ

RYSUNEK ZMIANY MPZP – POBIERZ

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA POBIERZPROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA – TEREN 4P/U

 CZĘŚĆ TEKSTOWA PROJEKTU ZMIANY MPZP – POBIERZ

RYSUNEK ZMIANY MPZP – POBIERZ

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA - POBIERZ


Data dodania:

2021-07-22

Autor: