Inwestycje gminne

Inwestycje Gminne 2015

Budowa chodnika w km 0+039 do km 0+714 drogi powiatowej nr K1703 Stryszawa – Krzeszów w miejscowości Stryszawa

Budowa chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr K 1697 Kuków-Lachowice-Koszarawa, strona lewa- km 1+643÷1+967 w Lachowicach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Gminy Stryszawa we wsi Lachowice

 Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Krzeszów i Kuków

Remont dróg na terenie Gminy Stryszawa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku

Remont drogi osiedlowej Bielarze oraz Szałasiska (nr ewidencyjny 7554 i 8138) w Stryszawie w km 0+750-0+800 oraz w km 1+000-1+500

Remont drogi osiedlowej Kapałowy Potok (nr ewidencyjny 4686 i 2326/1) w Lachowicach w km 0+000-0+151 oraz w km 0+157-0+300

Remont drogi osiedlowej Pilarczyki (nr ewidencyjny 7608) w Stryszawie
w km 0+130-0+310

Remont drogi osiedlowej Krzystki (nr ewidencyjny 3387/1 i nr 3260) w Lachowicach w km 0+000-0+066 oraz w km 0+077-0+250

Remont drogi osiedlowej Bogacze (nr ewidencyjny 3741/1) w Lachowicach
w km 0+000-0+200

 

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działce
nr ewid. 2775/4 w km 0+000-0+194

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie na działkach
nr ewid.: 3497/2, 354/2, 354/1 w km 0+000-0+200

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pewelce na działce
nr ewid. 404 w km 0+000-0+200

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targoszowie na działce nr ewid. 8635 w km 0+720-0+965

Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie Gminy Stryszawa

Droga Hucisko Górny

Droga Kuków Grajnówka

Droga Kuków Marki

Droga Kuków Marki Targosz

Droga Kuków Zamecki

Droga Kurów Bodzek

Droga Kurów Kępa

Droga Pewelka Janik

Droga Stryszawa Wsiórz


Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa

Droga Hucisko Stacja PKP

Droga Krzeszów Żurawnica

Droga Krzeszów Żurawnica Kostyra

Droga Kuków Marki

Droga Kuków OSP

Droga Lachowice Krale

Droga Lachowice Kubieńce

Droga Lachowice Polański

Droga Pewelka Kyzia

Droga Stryszawa Bartyle

Droga Stryszawa Bielarze

Droga Stryszawa Cepielówka

Droga Stryszawa Małysy

Droga Targoszów Podbucznik Bargiel

Droga Targoszów Rola

Wykonanie remontu parkingu, dojścia (chodników) do pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Kukowie

Wykonanie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Krzeszów na osiedlu Sikorowiec

Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bielarze we wsi Stryszawa