Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11....

więcej

„Przebudowa dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza zabytkowego budynku Leśniczówki na cele kulturalne” została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolne...

więcej

Gmina Stryszawa otrzymała dofinansowanie na wyżej wymienione zadanie w wysokości 77 000,00 zł. Zadanie pod nazwą „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryszawa poprzez wym...

więcej

Gmina Stryszawa niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania do zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 440858K Lachowice Mączne – Kurów” w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przystąpiła do wyb...

więcej

Wartość inwestycji: 48 634,20 zł brutto Czas realizacji: od 14.05.2019 do 29.08.2019 Zakres robót: Korytowanie na głębokość 30 cm z odwozem urobku Podbudowa z pospóły żwirowej gr. 30 cm  z w...

więcej

Wartość inwestycji: 37 019,93 zł bruttoCzas realizacji: od 14.05.2019 do 29.08.2019 Zakres robót: Demontaż uszkodzonych korytek trapezowych 500x380x210 z odwozem na odległość do 2 km Karczowanie ...

więcej

Wartość inwestycji: 25 886,58 zł bruttoCzas realizacji: od 14.05.2019 do 29.08.2019 Zakres robót: Uzupełnienie podbudowy z pospóły żwirowej Wykonanie nawierzchni z tłucznia Wykonanie nawierzchni...

więcej

Wartość inwestycji: 46 102,86 zł brutto Czas realizacji: od 14.05.2019 do 19.06.2019 Zakres robót: Ścięcie nierówności podbudowy drogi do 5 cm (z odwozem urobku) Dostawa i zabudowa ścieku betonow...

więcej

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzeszów (osiedle Pańskie)”, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stryszawa (o...

więcej