Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Liczy 15 radnych.Działa na sesjach, a także za pośrednictwem Komisji, radnych oraz Wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i Komisje Rady działają ...

więcej

Stryszawa, dnia 16 lutego 2024 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję ...

więcej

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Stryszawa – VIII kadencja (2018-2023) Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mo...

więcej

Deklaracja nr 1/VIII/2023 pobierz

więcej

KOMISJA REWIZYJNA Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dok...

więcej

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STRYSZAWA:    Krystyna Wajdzik WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:     Łukasz Nisio ...

więcej

BIURO RADY GMINY STRYSZAWA: Obsługuje część organizacyjną i kancelaryjno-techniczną Rady Gminy i jej Komisji stałych. Prowadzi rejestr uchwał, postanowień, wniosków i interpelacji radnych. Prowadzi...

więcej

1 sesja  22.11.2018 pobierz 2 sesja 28.12.2018 pobierz 3 sesja 28.02.2019 pobierz 4 sesja 28.03.2019 pobierz 5 sesja 22.05.2019 pobierz 6 sesja 28.06.2019 pobierz 7 sesja 30.08.2019 pobierz...

więcej