zdjęcie bocianów

Sesje Rady Gminy

Transmisja sesji online

Stryszawa dnia 20 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506z późn. zm.)

zwołuję XI sesję Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji

w dniu 30 grudnia 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 12:00

w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Stryszawa.
 4. Wystąpienia mieszkańców Gminy, w tym wystąpienia Radnych Rady Powiatu.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 7. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/7/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata 2020-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury
  w Stryszawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na współfinansowanie w 2020 r. realizacji zadania modernizacji drogi powiatowej nr 1701 K Kuków - Targoszów w km 0+000 do km 2+774,72 objętego dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29.11.2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29.11.2019 roku
  w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29.11.2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2020 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29.11.2019 roku w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/81/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29.11.2019 roku w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Stryszawa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 23. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 24. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.
 25. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2020.
 26. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Rolnictwa na rok 2020.
 27. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2020.

28 Wolne wnioski i zapytania.

29. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

30. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

(Krystyna Wajdzik)Transmisja sesji online