Sesje Rady Gminy

Transmisja sesji online

                            

                                                                                   

Stryszawa, dnia 15 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

zwołuję

XXXVII sesję Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji w dniu 22 grudnia 2022 roku (tj. czwartek)
o godz. 12:30
w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
 4. Wystąpienia mieszkańców Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 7. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszawa
  na rok 2022 Nr XXVIII/232/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 23.12.2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury
  w Stryszawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.
 17. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
 18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2023.
 20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2023.
 21. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Rolnictwa na rok 2023.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie sesji.

                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                         Krystyna Wajdzik        


   
Transmisja sesji online