zdjęcie bocianów

Sesje Rady Gminy

Transmisja sesji online

                               Stryszawa dnia 27 sierpnia 2020 r.
ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

zwołuję


XVI sesję Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji w dniu 04 września 2020 roku (tj. piątek)

o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Stryszawa.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Stryszawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2020 Nr XI/83/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie modernizacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na współfinansowanie w 2020 r. modernizacji drogi powiatowej K 1696 Stryszawa - Roztoki - Koszarawa w miejscowości Stryszawa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców,  których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji.Uwaga!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz nałożonymi ograniczeniami, Przewodnicząca Rady Gminy informuje, że przed, w trakcie i po obradach zachowane będą nadzwyczajne środki ostrożności.Ponadto zostanie ograniczony udział innych osób, poza radnymi, sołtysami i osobami, które złożą pisemne zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Stryszawa za rok 2020.

Prosi się o przybycie na sesję z okryciem twarzy i nosa.

Przewodnicząca Rady Gminy

                  (Krystyna Wajdzik)                  Transmisja sesji online