Sesje Rady Gminy

Transmisja sesji online

                            

Rada Gminy Stryszawa                                                                                                    Stryszawa, dnia 20 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

zwołuję

XXXII sesję Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji

w dniu 27 czerwca 2022 roku (tj. poniedziałek) o godz. 11:00

w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.

4. Wystąpienia mieszkańców Gminy.

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.

7. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy.

8. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.

9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stryszawa za rok 2021.

10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Stryszawa za rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stryszawa za rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za rok 2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2022 Nr XXVIII/232/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 23.12.2021 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1700 K wraz z budową chodnika i przebudową przejść dla pieszych w miejscowości Pewelka”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego".

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Oddziałów Szpitalnych - zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego" realizowanego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stryszawa za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 6849/6 położonej w Stryszawie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 8420/9 położonej w Krzeszowie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, a także określenia zasad prowadzenia tego handlu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zakończenie sesji.


                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                         Krystyna Wajdzik        Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie gminy - pobierz

        
Transmisja sesji online