Rada Gminy Stryszawa

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Liczy 15 radnych.

Działa na sesjach, a także za pośrednictwem Komisji, radnych oraz Wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

Rada Gminy Stryszawa odbywa sesje przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Gminy Stryszawa odbywają się z reguły w Urzędzie Gminy, w sali posiedzeń. Są jawne, a ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z ustawy.

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

Z każdego posiedzenia Rady Gminy sporządzany jest protokół, który z reguły przyjmowany jest na następnej sesji. Protokół z sesji po jego przyjęciu jest do wglądu w Biurze Rady Gminy za wyjątkiem protokołów z niejawnych sesji.