Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonywanie budżetu Gminy.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Radny Pieróg Wiesław -  Przewodniczący Komisji

Radny Szwed Jerzy -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

Radny Szwed Michał - Członek Komisji

Radny Iciek Jan - Członek Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest organem Rady Gminy powołanym do badania zgłoszonych przez obywateli skarg na działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji przekazanych jej do rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Komisja działa w imieniu Rady Gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o petycjach,Statutu i podlega wyłącznie Radzie Gminy.

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Radna Trybała Anna -  Przewodnicząca Komisji

Radny Surówka Bogusław -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

Radna Młyńska Halina - Członek Komisji

Radny Płonka Krzysztof - Członek Komisji

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Opiniuje projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady Gminy i wyraża zdania w innych sprawach wniesionych przez Wójta lub inne organy Rady.

Przedstawia opinie i wnioski oraz propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych.

Współpracuje z komisjami Rady w sprawie przygotowania budżetu oraz opiniuje jego projekt.

Opiniuje gospodarkę finansowo – ekonomiczną Gminy i wnioski Komisji problemowych dotyczące wydatkowania środków budżetowych.

Opracowuje i opiniuje projekty dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz projekty zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji.

Inicjuje działania w zakresie planowania strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego Gminy.

Skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

Radna Palichleb Barbara - Przewodnicząca Komisji

Radny Nisio Łukasz- Zastępca Przewodniczącej Komisji

Radny Dyduch Henryk- Członek Komisji

Radny Iciek Jan- Członek Komisji

Radny Łaciak Marian - Członek Komisji

Radny Pochopień Józef- Członek Komisji

Radna Trybała Anna- Członek Komisji

Radna Wajdzik Krystyna- Członek Komisji

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Ocenia działalność oświatową na terenie Gminy Stryszawa i podejmuje działania w celu jej poprawy.

Opiniuje inwestycje oświatowe na terenie Gminy.

Zabiega o zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Ocenia okresowo działalność szkół i przedszkoli oraz opiniuje działalność placówek kulturalnych na terenie Gminy.

Współpracuje z innymi komisjami w zakresie sprawnego i bezpiecznego dowozu dzieci do szkół oraz zabiega o zapewnienie bezpieczeństwa wokół placówek oświatowych.

Opiniuje i inicjuje działania z zakresu budowy, rozbudowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zabiega o stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu masowego.

Ocenia działalność klubów sportowych, współpracując z ich Prezesami.

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

Radny Surówka Bogusław - Przewodniczący Komisji

Radny Szwed Jerzy- Z-ca Przewodniczącego Komisji

Radna Kawończyk Ewa- Członek Komisji

Radna Palichleb Barbara - Członek Komisji

Radny Pochopień Józef - Członek Komisji

Radna Wajdzik Krystyna- Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ZDROWIA I ROLNICTWA

Inicjuje działania samorządu w celu utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa
w Gminie oraz zwalczania patologii społecznych.

Analizuje zagadnienia z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Inicjuje działania w zakresie utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie Gminy.

Współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony p/pożarowej
i p/powodziowej, a także w przypadku innych zagrożeń.

Podejmuje działania w zakresie restrukturyzacji rolnictwa w oparciu o naturalne walory
i zasoby Gminy oraz współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Podejmuje działania i inicjatywy z dziedziny ekologii, ochrony wód i przyrody.

Opiniuje organizację systemu opieki zdrowotnej na terenie Gminy oraz system profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Podejmuje działania mające na celu przystosowania obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Rolnictwa:

Radny Łaciak Marian- Przewodniczący Komisji

Radny Szwed Michał- Z-ca Przewodniczącego Komisji

Radny Dyduch Henryk- Członek Komisji

Radna Kawończyk Ewa- Członek Komisji

Radna Młyńska Halina - Członek Komisji

Radny Nisio Łukasz- Członek Komisji

Radny Wiesław Pieróg- Członek Komisji

Radny Płonka Krzysztof- Członek Komisji