Obwieszczenie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 01.07.2021 r.


Stryszawa, dnia 01 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRYSZAWA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stryszawa:

Uchwały Nr XXII/188/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku z późn. zm. w zakresie dotyczącym ustaleń dla terenów 74MNU1, 2U1 oraz 3P/U w miejscowości Stryszawa.

Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały, który wraz z uchwałą znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 13 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa i na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa Nr 17 lub drogą pocztową i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@stryszawa.pl, w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@stryszawa.pl
z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa. Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Wójt Gminy Stryszawa

       mgr inż. Rafał Lasek

Informuję, że:

 • Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 • Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa z siedzibą 34-205 Stryszawa 17 i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 • Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@stryszawa.pl


UCHWAŁA RADY GMINY STRYSZAWA NR XXII/188/21 Z DNIA 28.05.2021 R. – pobierz

TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA – pobierz

WZÓR WNIOSKU DO ZMIANY PLANU – pobierzData dodania:

2021-07-01

Autor: