OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Stryszawa, dnia 22 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRYSZAWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także w związku
z uchwałą Nr XIV/110/20 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 maja 2020 r.;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 30 lipca do 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa 17 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie przeprowadzona w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa 17.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 r. w sposób określony w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres
Urzędu Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa 17, w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stryszawa.pl, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa.

Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz na stronie internetowej www.stryszawa.pl.

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie. 2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa z siedzibą 34 – 205 Stryszawa 17 i są one podawane w celu składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@stryszawa.pl .

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA - POBIERZ

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA - POBIERZ

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA - POBIERZ

Data dodania:

2021-07-22

Autor: