Beskidzkie centrum zabawki drewnianej
"Chrońmy dziedzictwo kulturowe członków Euroregionu Beskidy - gmin Gbel'any i Stryszawa" to projekt realizowany przez gminę Stryszawa we wspłpracy z gminą Gbel'any w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
W sierpniu 2003 roku z inicjatywy Rady Sołeckiej Stryszawa Górna i za zgodą Rady Gminy ówczesny Wójt Gminy Pan Jacek Zając podjął działania w kierunku przejęcia zabytkowego budynku Leśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym na rzecz społeczności lokalnej Gminy Stryszawa od Nadleśnictwa Sucha Beskidzka z przeznaczeniem na siedzibę GOK i warsztaty twórcze (zgodnie z inicjatywą mieszkańców). Efektem starań była podpisana w 2004 roku pomiędzy Starosta Suskim a Wójtem Gminy Stryszawa umowa użyczenia nieruchomości na okres 3 lat. 

Po podpisaniu umowy, władze Gminy nie zaprzestały swych działań w celu przejęcia Leśniczówki.
W wyniku kilkuletnich starań w 2008 roku podpisano umowę o przekazaniu nieruchomości wraz z zabudowaniami w użytkowanie na czas nieokreślony. 
Umowę podpisano pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha – mgr inż. Tadeusza Kosmana a Gmina Stryszawą reprezentowaną przez Wójta Gminy Jacka Zająca.
W latach 2008 – 2009 Gmina przeprowadziliśmy prace remontowe budynku ze środków własnych za kwotę ok 250 000,00 zł. 

Gmina była zainteresowana rekonstrukcją zabytku i jego adaptacją na potrzeby ośrodka kultury z „Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej”. W wyniku nawiązanych wcześniej kontaktów z przedstawicielami słowackiej miejscowości Gbel'any, która również planowała u siebie podobne przedsięwzięcie, obie gminy podjęły współpracę i postanowiły przygotować projekt, którego realizacja mogłaby być dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

W dniu 8 października została podpisana umowa partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 pomiędzy gminami Glelany i Stryszawa. Jesienią 2008 trwały prace przy przygotowaniu wspólnego polsko-słowackiego projektu "Chronimy dziedzictwo członków Euroregionu Beskidy – gmin Gbel'any i Stryszawa", który następnie został złożony w ramach pierwszego naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Celem projektu było stworzenie po słowackiej i polskiej stronie zaplecza i warunków do realizacji współpracy w obszarze kultury, społecznych działań i twórczości.
Projekt "Chronimy dziedzictwo członków Euroregionu Beskidy – gmin Gbel'any i Stryszawa" przeszedł pomyślnie kolejne fazy weryfikacji: ocenę formalną oraz ocenę panelu ekspertów.
Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 podczas swojego posiedzenia w dniach 19 i 20 marca 2009 roku w Tatrzańskiej Łomnicy (Republika Słowacka) podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Budżet projektu:
Wartość projektu 398 013,00 Euro 
dofinansowanie na pozionie 85 % , 
wkład własny 59 000,00 Euro 
pomoc uzyskana 338 311,00 Euro


W ramach projektu po stronie polskiej zrekonstruowano budynek leśniczówki tak aby służył celom kulturalno - społecznym. Utworzono również „Beskidzkie Centrum Zabawki Ludowej” z ośrodkiem dokumentacyjnym i stałą ekspozycją, punktem sprzedaży zabawek i innych wyrobów regionalnych. W ramach projektu powstała również pracownia informatyczno- multimedialna i punkt informacji turystycznej.
Realizacja projektu pozwoliła uchronić niszczejący budynek i ocalić jego historyczną wartość.
W 2010 roku po wyłonieniu w postępowaniu przetargowym wykonawcy podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, które zakończyły się jesienią 2010 roku. W roku bieżącym zakupiono wyposażenie. 
 

Zabawki twórców z ośrodka żywiecko-suskiego eksponowane są w największych krajowych placówkach muzealnych posiadających zbiory sztuki ludowej. Koniki, ptaszki, bryczki, klepoki prezentowane były i są na licznych światowych i krajowych wystawach. W stryszawskiej gminie, którą śmiało można uznać za centrum polskiego zabawkarstwa, nie było dotychczas, poza skromną wystawą w pomieszczeniach Warsztatów Twórczych, miejsca gdzie można by było umieścić stałą ekspozycję i stworzyć ośrodek dokumentacji.

Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu „Chronimy dziedzictwo kulturowe członków Euroregionu Beskidy - gmin Gbelany i Stryszawa" w ramach Programu Współpracy Trans-granicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Głównym celem pro¬jektu, po stronie polskiej, był remont i adaptacja przejętego przez gminę w 2007 roku, wówczas nieużytkowanego i niszczejącego, pochodzącego z poł. XIX w. zabytkowego dworku - leśniczówki z przeznaczeniem na siedzibę ośrodka kultury i Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej ze stałą ekspozycją zabawkarstwa, ośrodkiem dokumentacyjnym, punktem sprzedaży zabawek i innych wyrobów regionalnych oraz pracownią informatyczno-multimedialną. Uroczyste otwarcie tej nowej placówki kultury, niezwykle ważnej w skali całego regionu, miało miejsce 18 czerwca 2011 roku.Otwarcia dokonali Jozef Martincek Starosta gminy Gbelany i Rafał Lasek Wójt Gminy Stryszawa.W otwarciu uczestniczyło wielu znakomitych gości z naszego województwa powiatu i gminy.