Remont drogi dojazdowej do ujęcia wody na Wątrobowym Potoku i drogi osiedlowej Kubieńce w Lachowicach

Wartość zadania 115 678,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie podbudowy z tłucznia celem wyrównania nierówności.
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową - warstwa wiążąca.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej - warstwa ścieralna.
4. Zabezpieczenie krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej tłuczniem.


Załączniki