Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kukowie

Wartość zadania 49 939 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Korytowanie pod korytka ściekowe
2. Korytowanie pod drogę (poszerzenie) z odwozem urobku.
3. Dostawa i zabudowa korytek ściekowych
4. Wykonanie podbudowy z pospółki żwirowej (z wałowaniem).
5. Wykonanie podbudowy z tłucznia z zaklinowaniem.
6. Dostawa i zabudowa płyt JOMB
7. Obsypanie poboczy tłuczniem.
8. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem.
9. Montaż krawężnika drogowego
10. Dostawa i zabudowa przepustuWIPRO Ø300
11. Dostawa i zabudowa korytek ściekowych 500x380x210 z kratą stalową na ławie betonowej.
12. Dostawa i zabudowa ścieków betonowych

Załączniki