Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach

Wartość zadania 34 021 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Ścięcie poboczy.
2. Dostawa i zabudowa ścieków.
3. Wykonanie podbudowy z tłucznia celem wyrównania nierówności.
4. Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową.
5. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej.
6. Regulacja pionowa korytek ściekowych z kratą.
7. Utwardzenie poboczy tłuczniem.

Załączniki