Środki z Budżetu Państwa

W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków pozyskanych z programów krajowych, w szczególności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Z pozyskanych środków finansowych realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury sportowej, drogi, chodniki, modernizacje budynków OSP, doposażenie jednostek OSP, wymiana kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych itp.


Gmina Stryszawa otrzymała wsparcie finansowe ze środków Województwa Małopolskiego na realizacje zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa” Zadanie dotyczy mo...

więcej

Gmina Stryszawa otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 1) na realizacje zadania „ Rozbudowa dróg w gminie Stryszawa poprzez budowę chodników dla pieszych wraz z infrastru...

więcej

W ramach Umowy Nr 114/AR/FP2021 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Ur...

więcej

Gmina Stryszawa pozyskała środku finansowe z państwowego funduszu celowego Na realizacje zadań własnych Gminy Stryszawaw zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 r...

więcej

"Budowa przedszkola w miejscowości Lachowice w Gminie Stryszawa" dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wysokość dofinansowania: 1 500 000,00 zł   Całkowita wartość zadan...

więcej

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice" dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wysokość dofinansowania: 2 744 214,00 zł   Całkowita wartość zadania...

więcej

Budowa oświetlenia boiska sportowego i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stryszawie” Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekrea...

więcej

PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” Edycja 2021 r. w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej realizowany „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” CELE PROJEKTU: 1...

więcej

DOFINANSOWANIE DLA GMINY STRYSZAWA DO ZAKUPU UBRAŃ OCHRONNYCH DO DZIAŁAŃ BOJOWYCH Gmina Stryszawa pozyskała 12 nowych kompletów ubrań ochronnych do działań bojowych dla jednostki Ochotnicz...

więcej

Gmina Stryszawa zgodnie z Umową Nr 587/OPS/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityk...

więcej

Założeniem programu „Wspieraj Seniora” jest pomoc usługowa realizowana przez pracowników GOPS, która ma polegać m.in. na dostarczaniu osobom powyżej 70 roku życia niezbędnych produktów ze sklepu bądź...

więcej

Gmina Stryszawa z dniem 04 maja 2021 r. rozpoczęła realizację Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „A...

więcej

Gmina Stryszawa rozpoczęła realizację Programu: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 swoim zasięgie...

więcej

Zadania zrealizowane w 2018 r. ze środków budżetu państwa 1. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska Góry Kwakowej na osiedlu Sejkówka w Stryszawie celem zabezpieczenia ...

więcej

Projekt: MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LACHOWICACH POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ TRYBUN SPORTOWYCH Inwestycja zrealizowana w 2020 r. przy wsparciu finansowymWojewództwa Małopolskiego w ramach proj...

więcej