PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

CZYSTE POWIETRZE


W Urzędzie Gminy Stryszawa uruchomiono Punkt Konsultacyjny dotyczący wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Adres: Urząd Gminy Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa – pokój nr 10c.

Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach od 8:00 do 12:00, w każdy czwartek oraz piątek w godzinach od 7:30 do 15:30.


Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego pod adresem:

https://www.stryszawa.pl/urzad-gminy/z-zycia-gminy...


W godzinach pracy punktu konsultacyjno – informacyjnego dyżur pełni pracownik Urzędu Gminy Stryszawa Pani Justyna Habowska-Kardaś, z którym kontaktować można się pod numerem telefonu: 33 876 77 25, e.mail: jhabowska@stryszawa.pl.


Ze względu na dużą liczbę wniosków składaną przez mieszkańców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Czyste Powietrze” zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne umówienie godziny konsultacji, celem uzyskania sprawnej pomocy podczas wypełniania wniosku. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny spotkania.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Stryszawa aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu. Utworzony Punkt jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Gminą Stryszawa.

Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków o dofinansowanie i przyznawanie dofinansowania należy do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie.


PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Stryszawa realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 31.03.2024 r.) :


 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 583
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 276
 •  Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 463
 •  Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  5 264 844,34 zł


PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego , podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Program skierowany jest do osób fizycznych które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.


O dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się w formie:

 • dotacji
 • dotacji z prefinansowaniem
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/)


TERMINY

Realizacja Programu: lata 2018-2029

Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl


WARUNKI DOFINANSOWANIA

1. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

4. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje na każdy lokal osobno.


ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizacje całości przedsięwzięcia).
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.


Celem sprawnego uzupełnienia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy przygotować następujące informacje:

 • Przedstawienie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości (podanie numeru Księgi Wieczystej wraz z numerem działki, na której usytuowany jest budynek – zgodnie z danymi ewidencji budynków).
 • Podanie informacji na temat dochodu wnioskodawcy (dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, w rozumieniu definicji programu Priorytetowego Czyste Powietrze część 1). Jeżeli Beneficjent uprawniony jest do podwyższonego bądź najwyższego poziomu dofinansowania powinien wystąpić do GOPS w Stryszawie o wydanie zaświadczenia o dochodach.
 • Przedstawienie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz od nieruchomości.
 • Podanie informacji na temat roku wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy budynku.
 • Podanie powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego w [m2].
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego liczba ha przeliczeniowych.
 • Przygotowanie informacji na temat daty rozpoczęcia przedsięwzięcia – poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego.
 • Przygotowanie informacji na temat kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach wykonania przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła, termomodernizacji budynku.
 • Podanie numeru konta bankowego Beneficjenta.
 • Podanie danych kontaktowych Beneficjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, adres zamieszkania.
 • W przypadku współwłasności podanie danych osobowych współwłaścicieli imię i nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania.

 

BAZA WIEDZY:

 • WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/
 •  Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocieplenia budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/#
  Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 •  Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
  Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 • Strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/
 • Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
  Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 • Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 12 422 94 90 wew. 1
  Infolinia czynna w godzinach 8:00 – 15:00.


Załączniki

 
Broszura o Programie Czyste Powietrze 20.06.2024 | 3.44 MB
Pobierz
 
Ulotka o Programie Czyste Powietrze 20.06.2024 | 952.84 KB
Pobierz
Data dodania:

2018-10-09

Autor: