Asystent Rodziny

W ramach Umowy Nr 114/AR/FP2021 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Stryszawa  w imieniu której działa Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stryszawa zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „ Programu Asystent Rodziny na rok 2021” tj. 22 października 2021 r. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny.

Gmina Stryszawa w roku 2021 na realizację zadania przeznaczyła na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.

Załączniki

  • Data dodania:

    2022-01-14

    Autor: