Program: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

                                                                                                            


Program: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin  w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W jego skład wchodzą trzy moduły: moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych oraz moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego określonego do celów pomocy społecznej. Dzięki udziałowi w tożsamym Programie w roku 2023 r. Gmina Stryszawa pomocą mogła objąć 350 osób znajdujących się w potrzebie, w tym 161 dzieci i 189 osób dorosłych. 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2024 r. wyniesie do 60% całkowitej wartości zadania szacowanego na kwotę 280 000,00 zł.
Pierwsza umowa na realizację zadania w roku 2024 na terenie Gminy Stryszawa została podpisana w dniu 24.01.2024 r.Data dodania:

2024-02-09

Autor: