zdjęcie bocianów

Informacje dla Przedsiębiorców

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ULEGŁA POGORSZENIU
W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID-19

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Stryszawa uchwałą Nr XVI / 132 / 20 z dnia: 04 września 2020 r. w sprawie : wprowadzenia za cześć roku 2020 zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1 wprowadziła przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzącym na terenie Gminy Stryszawa działalność gospodarczą w zakresie, który został ujawniony we właściwym rejestrze jako przewarzający na dzień 31 marca 2020 roku - ujęty w PKD:

- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

- 55.90. Z - Pozostałe zakwaterowanie,

- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

- 56.30. Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,

- 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

zwolnienie w podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie przez podmiot ubiegający się
o zwolnienie z podatku od nieruchomości:

1) wniosku (zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia) stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) formularza informacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) korekty deklaracji/informacji podatkowej na 2020 r.

Wniosek, o którym mowa powyżej wraz ze stosownymi dokumentami winien zostać przedłożony do Wójta Gminy Stryszawa w terminie do 30 października 2020 r.

Uchwała Nr XVI / 132 / 20 z dnia: 04 września 2020 r. w sprawie : wprowadzenia za cześć roku 2020 zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1 wprowadziła przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.