zdjęcie bocianów

Spółki Wodne

ZASADY DOFINANSOWYWANIA SPÓŁEK WODNYCH


Jedną z form realizacji zadania własnego Gminy określonego w art. 7 ust. 1 pkt 3) ustawy
o samorządzie gminnym czyli zaopatrzenia w wodę jest pomoc w bieżącym funkcjonowaniu spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Stryszawa. Zapis art. 164 ust. 5 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) stanowi
z kolei, iż spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych
z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.

Zasady dofinansowywania spółek wodnych określone są w Uchwale Nr XXII/158 /12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Stryszawa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.


Zgodnie z przedmiotową uchwałą spółki wodne działające na terenie Gminy Stryszawa mają prawo zwrócić się w wnioskiem o pomoc finansową w formie dotacji, która nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji dofinansowywanego działania.


Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Stryszawa Nr 0050.8.2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku wnioski mogą być składane do dnia 28 kwietnia 2017 roku, ich rozpatrzenie nastąpi do dnia
31 maja 2017 roku.

W 2017 roku zaplanowano w budżecie Gminy Stryszawa kwotę 20.000 zł. na dofinansowanie działalności spółek wodnych.

- Uchwała Nr XXII / 158 / 12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Stryszawa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania pobierz
- Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa nr 0050.8.2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Stryszawa na pomoc finansową dla spółek wodnych oraz o terminie składania wniosków o pomoc finansową pobierz
- Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej pobierz

- Wzór sprawozdania z realizacji zadania pobierz