Spółki Wodne

ZASADY DOFINANSOWYWANIA SPÓŁEK WODNYCH W 2022 ROKU

Jedną z form realizacji zadania własnego Gminy określonego w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym czyli zaopatrzenia w wodę jest pomoc w bieżącym funkcjonowaniu spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Stryszawa.

Zgodnie z przepisami prawa spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

1. Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.

2. Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest:

1) uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki;

2) dokonanie wyboru organów spółki.

3. Starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwierdza statut spółki w drodze decyzji; w przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte - odmawia,
w drodze decyzji, jego zatwierdzenia.

4. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty
o zatwierdzeniu statutu.

Od 2013 roku zarejestrowane spółki wodne mogą korzystać z dotacji na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych.

Zasady dofinansowywania spółek wodnych określone są w Uchwale Nr III/33/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa udzielanej spółkom wodnym.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą spółki wodne działające na terenie Gminy Stryszawa mają prawo zwrócić się w wnioskiem o pomoc finansową w formie dotacji, która nie może przekroczyć
95% kosztów realizacji dofinansowywanego działania.

 

 

Planowana wysokość środków na dotacje udzielane z budżetu Gminy Stryszawa, jaka została zabezpieczona w 2022 roku wynosi 30.000,00 zł.

Ostateczna kwota przeznaczona na dotacje zostanie określona na podstawie złożonych wniosków.

Termin składania wniosków przez spółki wodne upływa dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 31 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania spółek wodnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Stryszawa (pokój nr 1).