Odpady komunalne

Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

www.stryszawa.pl  sekretariat@stryszawa.pl

KARTA USŁUG nr GK 1/2021

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stryszawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stryszawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wterminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. Właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomość zamieszkała) Pobierz

Instrukcja wypełnienia deklaracji Pobierz
2. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomość  niezamieszkała) Pobierz

Instrukcja wypełnienia deklaracji Pobierz

3. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomość  na której znajdują się domki letniskowe, oraz wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe) Pobierz

Instrukcja wypełnienia deklaracji Pobierz

OPŁATY

Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy stawki opłat oraz zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów wynoszą odpowiednio Pobierz

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Bez zbędnej zwłokiJEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 1

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK 7.30 –15.30

- WTOREK  8.00 – 16.00

NR TELEFONU

33 8767726 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439)

Opracowała

Marta Chmielarska