zdjęcie bocianów

Odpady komunalne

Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

www.stryszawa.pl  sekretariat@stryszawa.pl

KARTA USŁUG nr GK 1/2013

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH


1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stryszawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,


2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,


3. W przypadku zadeklarowania segregowania odpadów komunalnych właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona stawka jak za odpady komunalne sortowane. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu wysegregowania odpadów w roku kolejnym zostanie naliczona dopłata do stawki jak za odpady komunalne niesortowalne (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na dany rok).

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zamieszkała Pobierz

Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość  niezamieszkała Pobierz

OPŁATY

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/241/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 listopad 2013 r.
w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
- 5,00 zł za osobę na miesiąc za odpady zebrane w sposób selektywny
- 15,00 zł za osobę na miesiąc za odpady niewysegregowane
- 2,00 zł na miesiąc za dziecko, na które osoby uprawnione otrzymują zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, za odpady zebrane w sposób selektywny
Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
- 12,00 zł za pojemnik o objętości 0,120 m3 
- 4,00 zł za pojemnik o objętości 0,120 m3 jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki

INNE DOKUMENTY

Instrukcja wypełnienia deklaracji Pobierz

Informacja o segregacji odpadów komunalnych Pobierz

Terminarz wywozu odpadów komunalnych Pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pobierz

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 1

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA,CZWARTEK I PIĄTEK 7.30 –15.30

- WTOREK  8.00 – 16.00

NR TELEFONU

(33) 876-77-26(33) 876-77-26

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.)

Opracowała

Andrzej Danel