Zadania realizowane w 2018

Zadania zrealizowane w 2018 r. ze środków budżetu państwa

1. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska Góry Kwakowej na osiedlu Sejkówka w Stryszawie celem zabezpieczenia infrastruktury komunalnej”

- Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.678.382,00 zł.

- Udział własny Gminy: 419.596,53 zł.

- Całkowita wartość zadania: 2.099.823,53 zł.

Przedmiotem zamówienia jest stabilizacja osuwiska Góry Kwakowej na osiedlu Sejkówka w Stryszawie celem zabezpieczenia infrastruktury komunalnej w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, na podstawie projektu opracowanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie al. Kijowska 16A, 30-079 Kraków (zatwierdzonej do realizacji przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkom).


Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze: (mechaniczne karczowanie, ścinka drzew, roboty pomiarowe geodezyjne), wykonanie palisady żelbetowej (wykonanie pali, wykonanie kotew gruntowych, wykonanie ławy fundamentowej, wykonanie zbrojenia konstrukcji prętami stalowymi, roboty ziemne, wykonanie płyty fundamentowej, wykonanie szpilek) oraz nasadzenia drzew.

2. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Stryszawa Miki, Zapadliny G 1215072 100007 (nr ewidencyjny 1679) w Stryszawie w km 0+090”

- Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 153.525,00 zł.

- Udział własny Gminy: 38.381,99 zł.

- Całkowita wartość zadania: 197.065,00 zł.

Zakres robót obejmuje w szczególności : cięcie nawierzchni asfaltobetonowej, rozbiórkę nawierzchni i podbudowy drogi, rozbiórkę istniejącego przepustu, budowę przepustu– roboty ziemne, zbrojenie, roboty szalunkowe, betonowanie, roboty izolacyjne i nawierzchniowe, montaż barieroporęczy mostowych, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonanie nawierzchni na przepuście i dojazdach wykonanie umocnienia brzegów potoku – kosze siatkowo-kamienne, wykonanie narzutu kamiennego na dnie
i skarpach.

3. „Remont drogi gminnej Stryszawa Gawrony Górne G 1215072 100006
( nr ewidencyjny 8199) w Stryszawie w km 0+000-0+150”

- Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 55.350,00 zł.

- Udział własny Gminy: 13.837,50 zł.

- Całkowita wartość zadania: 69.187,50 zł.

Zadanie polega na remoncie drogi gminnej na długości 150 mb. Zakres prac obejmuje: wykonanie podbudowy żwirowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna, zabezpieczenie krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej.

4. „Remont drogi gminnej Stryszawa Zapadliny G 1215072 100008 (nr ewidencyjny 523 i 486) w Stryszawie w km 0+030-0+050 wraz z remontem przepustu 0+035”

 

- Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 104.153,00 zł.

- Udział własny Gminy: 26.038,69 zł.

- Całkowita wartość zadania: 141.876,79 zł.

Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty ziemne przygotowawcze, cięcie nawierzchni asfaltobetonowej, rozbiórkę nawierzchni i podbudowy drogi, rozbiórkę istniejącego przepustu, budowę przepustu – roboty ziemne, zbrojenie, roboty szalunkowe, betonowanie, roboty izolacyjne i nawierzchniowe, montaż barier ochronnych, wykonanie nawierzchni na przepuście i dojazdach oraz wykonanie umocnienia na potoku.

Data dodania:

2020-11-17

Autor: