Pracownicy Socjalni


Gmina Stryszawa zgodnie z Umową Nr 587/OPS/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk , a Gminą Stryszawa  w imieniu której działa Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek  środki finansowe w formie dotacji celowej  w wysokości  5 906 zł    w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Całkowity koszt zadania wynosi 7 382,84 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Stryszawa - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.

Data dodania:

2021-09-28

Autor: