Małopolskie Remizy

„MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUKOWIE”


W roku 2017 po raz kolejny Gmina Stryszawa przystąpiła do programu pn. "Małopolskie Remizy 2017".  Rok 2017 to modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie. Jednostka posiada budynek z początku lat 50, modernizowany na przestrzeni lat 2005-2012. Wyposażony był on w system centralnego ogrzewania z kotłownią opalaną drewnem, węglem, oraz miałem węglowym.

W ramach zadań termomodernizacji budynku w latach wcześniejszych jednostka OSP Kuków wymieniła starą, drewnianą i nieszczelną stolarkę okienną na okna typu PVC. W ramach poprzedniej edycji programu "Małopolskie Remizy 2010" w budynku jednostki OSP Kuków wykonano m.in. termomodernizację ścian poprzez docieplenie ścian płytami styropianowymi z tynkiem akrylowym, oraz zamontowano 3 szt. nowoczesnych garażowych bram segmentowych (w tym jednej z elektrycznym napędem jej podnoszenia i opuszczania).

W ramach modernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie
w bieżącym roku wykonano następujące prace:

- modernizację pomieszczenia kotłowni OSP (skucia nierówności betonu, rozbiórki elementów konstrukcji betonowych, wykopy nieumocnione przy ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu z budynku, podkłady na podłożu gruntowym, izolacje przeciw wodne powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym, posadzki cementowe wraz z cokolikami, kotłownia tynki - uzupełnienie tynków wewnętrznych, poprzez jego pogłębienie, izolację fundamentową, zabezpieczenie wejścia do pomieszczenia kotłowni),

- wymianę kotła c.o. wraz z modernizacją sytemu centralnego ogrzewania, oraz montaż wysoko efektywnych systemów grzewczych,

- wymiana istniejącej instalacji wodociągowej i grzewczej,

- wymianę rynien na budynku OSP (rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie),

- dostosowanie wjazdu do garażu budynku OSP na potrzeby wyższego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN GBARt.

Zaplanowana modernizacja budynku strażnicy OSP Kuków miała na celu przede wszystkim poprawę istniejącej bazy lokalowej strażaków OSP. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania budynku przyczyni się do znacznego zredukowania kosztów utrzymania budynku. Mniejsze zużycie opału, niezbędnego do zimowego ogrzania budynku, nie tylko zmniejszy koszty jego bieżącego utrzymania, ale również pozytywnie wpłynie na ograniczenie ilości powstających podczas procesu spalania substancji niebezpiecznych.

Zabezpieczenie budynku poprzez wymianę rynien na budynku OSP (rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie) pozwoli na zabezpieczenie budynku przed szkodliwym działaniem wody.

W zakresie wykonanych prac modernizacji pomieszczeń kotłowni OSP, wymiany rynien na budynku OSP (rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie), oraz dostosowania wjazdu do garażu budynku OSP na potrzeby wyższego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN GBARt zadanie realizowane zostało w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017” na podstawie umowy dotacji nr II//109/SR/1906/17 z dnia 04.08.2017 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie" - wartość wydatków kwalifikowanych zadania 58 699,98 zł brutto, w tym: płatne z dotacji budżetu Województwa Małopolskiego w Krakowie przekazanych dla OSP Kuków przez Gminę Stryszawa na podstawie umowy dotacji z dnia 2017-09-01 w wysokości 24 059,00.

Z kolei w zakresie wykonanych prac wymiany kotła c.o. wraz z modernizacją sytemu centralnego ogrzewania, montażem wysoko efektywnych systemów grzewczych, oraz wymianą istniejącej instalacji wodociągowej i grzewczej zadanie realizowane zostało w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017” na podstawie umowy dotacji nr D/248/17/21 z dnia 29.09.2017 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie" - wartość wydatków kwalifikowanych zadania 85 050,00 zł brutto, w tym: płatne z dotacji WFOŚiGW w Krakowie przekazanych dla OSP Kuków przez Gminę Stryszawa na podstawie umowy dotacji z dnia 2017-09-01 w wysokości 10 255,10 zł.