Asystent osoby niepełnosprawnej


Gmina Stryszawa z dniem 04 maja 2021 r. rozpoczęła realizację Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 swoim zasięgiem obejmuje 4 dzieci w wieku do 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 11 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 9 osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na terenie Gminy Stryszawa Program realizowany jest w okresie od 04 maja do 31 grudnia 2021 r. a jego wartość wyniesie łącznie 63 871,00 zł. Kwota ta w całości będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego będącego państwowym funduszem celowym. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu osoby niepełnosprawne otrzymują już pomoc ze strony asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zakres usługi wsparcia stanowi m.in.: pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca, wspólne wykonywanie zakupów, korzystanie z dóbr kultury, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie współpracy z różnego rodzaju organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Celem Programu: „Asystent Osobisty Osobny Niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, zapewnienie tej grupie osób wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Program ma również na celu udzielanie dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie organizacji działań podejmowanych na rzecz wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, stanowiących grupę odbiorców o szczególnych potrzebach. Na terenie Gminy Stryszawa Program: „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021zapewni możliwość rozdysponowania łącznie 1477 godzin usługi wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 15 uczestników. Gmina Stryszawa zadanie realizuje samodzielnie.

Załączniki

  • Data dodania:

    2021-05-21

    Autor: