Aktywność zawodowa

Samodzielność droga do aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Stryszawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie realizuje projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki pt. ,,Samodzielność droga do aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Stryszawa”. 

Projekt realizowany jest w latach 2010-2012, którego głównym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych z terenu naszej gminy oraz ich integracja ze społeczeństwem poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia. 


Grupami docelowymi  projektu systemowego będą łącznie 43 osoby (kobiety i mężczyźni), korzystające  ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie gminy Stryszawa w wieku aktywności zawodowej.  


W ramach projektu zatrudniony jest pracownik socjalny.


Umowa ramowa projektu systemowego:
,, Samodzielność drogą do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Stryszawa’’ jest podpisana na okres 2010-2012 na kwotę :
511 821,86 zł – środki unii europejskiej tj. 86,03 % całkowitych wydatków oraz wkład własny gminy Stryszawa 83 112,30 zł tj. 13,97 % wydatków własnych projektu. Ogółem wartość projektu wynosi 594 934,16 zł. 


W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 15 beneficjentów ostatecznych, którzy  skorzystali ze szkoleń:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- trener pracy
- trening kompetencji życiowych 
- indywidualne spotkania rozwojowe. 


Zakończenie projektu


W grudniu 2012 r. zakończono realizację projektu systemowego pt. „Samodzielność drogą do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Stryszawa”. Od kwietnia 2010 r. do końca grudnia 2012 r. łącznie projekt zakończyły 43 osoby. Przez cały okres realizacji projektu zorganizowane i sfinansowane zostały następujące formy wsparcia: 
Trening kompetencji i umiejętności społecznych
Indywidualne spotkania rozwojowe
Trening pracy
Trening kompetencji życiowych
Kurs zawodowy kucharz
Szkolenia z zakresu gospodarowania budżetem domowym 
Kurs zawodowy sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
Kurs zawodowy opiekun osób starszych 
Kurs zawodowy palacz CO 
Indywidualne spotkania rozwojowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie przystępuje do kontynuacji projektu systemowego na lata 2013-2014. Głównym celem przygotowywanego projektu będzie zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród klientów GOPS w Stryszawie. 


W bieżącym roku w ramach realizowanego przez GOPS w Stryszawie a finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu systemowego pt.: „Samodzielność drogą do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Stryszawa” w działaniach zmierzających do podniesienia aktywności społeczno-zawodowej uczestniczy 26 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Każdy uczestnik, który podpisał deklarację uczestnictwa odbył dwugodzinne spotkanie z doradcą zawodowym, które miało na celu dopasowanie do poszczególnych osób odpowiedniej formy wsparcia. W ramach planowanych działań zorganizowany będzie trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening pracy oraz cykl siedmiu kursów zawodowych:
1. Nowoczesny sprzedawca z elementami telemarketingu w tym obsługa kas fiskalnych
2. Pielęgnacja terenów zielonych
3. Florystyka
4. Stylizacja paznokci
5. Pilarz
6. Magazynier i obsługa wózków widłowych
7. Pilarz


Każdy z uczestników został zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia.  

Informacja o projekcie - Pobierz
Regulamin - Pobierz