Remont Dachu - Leśniczówka

ROZPOCZĘTO PRACE REMONTOWE DACHU NA BUDYNKU DAWNEJ LEŚNICZÓWKI

Gmina Stryszawa rozpoczęła przygotowania do remontu poddasza i dachu budynku dawnej Leśniczówki. Umowa o przyznanie dofinansowania podpisana została jeszcze w ubiegłym roku tj. 29 października 2018 r. Pierwszym krokiem do realizacji przedsięwzięcia było ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. Umowę podpisano 11 stycznia 2019 r., a prace remontowo budowlane ruszyły kilka dni później. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 600 000, 00 zł. W 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia budynku dawnej Leśniczówki. Gmina Stryszawa w ramach projektu "Chrońmy dziedzictwo kulturowe członków Euroregionu Beskidy - gmin Gbel'any i Stryszawa" zrekonstruowała budynek Leśniczówki tak, aby służył on celom kulturalno - społecznym. Utworzono „Beskidzkie Centrum Zabawki Ludowej” z ośrodkiem dokumentacyjnym i stałą ekspozycją, punktem sprzedaży zabawek i innych wyrobów regionalnych. W ramach projektu powstała również pracownia informatyczno- multimedialna i punkt informacji turystycznej. Realizacja projektu pozwoliła uchronić niszczejący budynek i ocalić jego historyczną wartość. Odrestaurowany budynek wraz z przyległą działką zaadoptowany został na potrzeby związane z działalnością GOK w Stryszawie i wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Władze Gminy Stryszawa postanowiły skorzystać z nadarzającej się okazji, a mianowicie z możliwości pozyskania dofinansowania do zadań z zakresu: budowy lub przebudowy obiektów budowlanych, prac konserwatorskich lub restauratorskich – obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub wojewódzkiej ewidencji zabytków i wymienić pokrycie dachowe budynku, a także dokonać jego przebudowy w celu poprawy obecnego stanu. Zadanie Gminy Stryszawa pt. „Przebudowa dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza zabytkowego budynku Leśniczówki na cele kulturalne” przeszło wszystkie oceny pozytywnie. Gmina Stryszawa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania, a zakresem rzeczowym wniosku objęto: wymianę części konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu - dach zostanie pokryty taka samą blachą jak odrestaurowany sąsiedni budynek gospodarczy, ocieplenie połaci dachowych, remont kominów, wymiana rynien, wykończenie poddasza, wykonanie instalacji elektrycznej. c.o. i remont instalacji odgromowej. Przebudowa budynku została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace objęte projektem pozwolą na wykorzystanie dotychczas nie użytkowanych pomieszczeń o powierzchni 231,25 m2. Planowany termin realizacji zadania to rok 2019, a ich zakończenie w przewidziano na sierpień 2019. Zaznaczyć należy, że remont dachu jest niezbędny dla zachowania obiektu zabytkowego w dobrym stanie

Załączniki

  • Data dodania:

    2019-03-08

    Autor: