Projekt: „Skuteczne i bezpieczne usuwanie skutków powodzi na terenach przygranicznych poprzez szkolenia i doposażenie jednostki OSP w Kukowie

      


Gminę Stryszawa w partnerstwie ze słowacką gminą Oravska Polhora, realizuje projekt: „Skuteczne i bezpieczne usuwanie skutków powodzi na terenach przygranicznych poprzez szkolenia i doposażenie jednostki OSP w Kukowie.”
. Projekt przewiduje następujące zadania: doposażenie jednostki OSP w Kukowie w sprzęt umożliwiający podejmowanie sprawnych, bezpiecznych i skutecznych działań przeciwpowodziowych na terenach polsko słowackiego pogranicza oraz przeszkolenie ratowników w zakresie ratownictwa wodnego i działań w trakcie powodzi. Głównym element wyposażenia będzie wysokowydajna spalinowa pompa S201 o wydajności 540m3/h zabudowana na przyczepie samochodowej.
W dniu 25 stycznia 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe w ramach realizowanego przez na którym strażacy poznawali zasady ratownictwa wodnego w KSRG, wykorzystanie sprzętu pożarniczego i tratwy lodowej w ratownictwie lodowym oraz zasady działań ratowniczych w realiach wód powodziowych. Zajęcia miały charakter zarówno praktyczny jak i teoretyczny. Po wykładach teoretycznych strażacy przeprowadzili praktyczny sprawdzian na zamarzniętym potoku górskim w Stryszawie oraz zbudowanie z drabin pomostu w temperaturze -12 stopni C. Szkolenie poprowadzili: bryg. inż. Piotr Millan - Przewodniczący Koła SITP dowódca JRG 7 KM PSP Kraków, st. kpt. mgr inż. Tomasz Marek - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP Sucha Beskidzka oraz kpt. inż. Artur Chowaniak - Zastępca Dowódcy JRG KP PSP Sucha Beskidzka.
W dniu 15 lutego 2014r. w ramach projektu pt. "Skuteczne i bezpieczne usuwanie skutków powodzi na terenach przygranicznych poprzez szkolenie i dysponowanie jednostki OSP Kuków" strażacy OSP w Kukowie złożyli wizytę na ziemi słowackiej w Oravskiej Polhorze, która miała na celu przeprowadzenie kolejnego szkolenia z udziałem słowackich strażaków. Po zajęciach teoretycznych przystąpiono do zajęć praktycznych pod kierownictwem bryg. inż. Piotra Millana w asyście st. kpt. mgr inż. Tomasza Marka oraz kpt. inż. Artura Chowaniaka. Wspólne ćwiczenia polegały na wykorzystaniu tratwy lodowej , drabin, kół ratunkowych przy ratowaniu ludzi pod którymi załamał się lód na zamarzniętym zbiorniku wodnym.