Projekt : "pOPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY śRODOWISKA"​

           


„Poprawa jakości infrastruktury środowiska”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Stryszawa, Kotrčiná Lúčka, Gmina Brzeźnica.


Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu 31 lipca 2014r. oraz na podstawie umowy partnerskiej podpisanej przez Wójtów Gmin: Stryszawa, Brzeźnica, Kotrčiná Lúčka w dniu 17 lutego 2014r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

UTWORZENIE LEPSZYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO NASZEGO WSPÓLNEGO POGRANICZA 

CEL GŁÓWNY ZOSTAŁ  OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, CELE SZCZEGÓŁOWE TO:

- poprawa jakości środowiska naturalnego w zakresie infrastruktury, jej rozbudowy i rekonstrukcji;
- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez działania edukacyjne budujące u mieszkańców świadomość ekologiczną;
- wsparcie współpracy transgranicznej w formie współpracy gmin i jej mieszkańców;
- szerzenie informacji o finansowaniu projektu z Funduszy Unii Europejskiej;

Główne działania zrealizowane w ramach projektu: 
- budowa sieci wodociągowej na terenie gmin partnerskich o łącznej długości 25637,90 m (w tym Gmina Stryszaw wybudowała 16 773,50 m w miejscowości Lachowice oraz 3221,00 m w miejscowościach Kuków i Krzeszów, Gmina Brzeźnica 3540,00 m w miejscowości Marcyporęba , Kotrčiná Lúčka 2103,40 m;
- organizacja trzech konferencji nt. ochrony środowiska oraz współpracy transgraniczne;
- promocja projektu oraz szerzenie informacji o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BUDŻET PROJEKTU:
CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 1 157 922,09 EURO

Dofinansowanie: 81,43 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych tj. 1 047 973,45 euro.

Realizacja projektu:
W dniu 23 września 2014r . w ramach realizowanego projektu Gmina Stryszawa Partner Wiodący projektu zorganizowała konferencje nt. ochrony środowiska oraz współpracy transgranicznej. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy wszystkich gmin partnerskich: Stryszawy, Brzeźnicy
i Kotrčiná Lúčka. 
Podczas konferencji Wójt Gminy Stryszawa przedstawił realizowany projekt, jego zakres i główne cele. Przedstawił również dotychczasową współprace transgraniczną naszej gminy oraz znaczenie współpracy transgranicznej dla rozwoju przygranicza. 
Konferencje z zakresu ochrony środowiska poprowadził Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Ryszard Listwan. W swojej prezentacji omówił główne przyczyny zanieczyszczeń, stan środowiska naturalnego w województwie małopolskim, działania podejmowane na rzecz poprawy i ochrony środowiska.
Podobna konferencja odbyła się w Gminie Brzeźnica. Zorganizowano ją 29 września 2014r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich projektu. Temat konferencji to współpraca transgraniczna oraz ochrona środowiska, w szczególności: współpraca transgraniczna na przykładzie Gminy Brzeżnica (projekty realizowane przez Gminę Brzeźnica w ramach programu PL – SK 2007-2013); wody powierzchniowe; ocena stanu wód powierzchniowych w województwie małopolskim, powiat wadowicki; klasyfikacja stanu wód powierzchniowych; klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych; potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych, ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę.
Trzecia i ostatnia konferencja odbyła się w słowackiej Gminie Kotrčiná Lúčka 12 grudnia 2014r. Tematy konferencji to: współpraca transgraniczna realizowana przez partnerów projektu, stan środowiska naturalnego w Żylinie, Slizeskom i w województwie małopolskim. Wykłady prowadzili profesjonalni trenerzy oraz przedstawiciele władz samorządowych. 

Organizacja konferencji miała na celu wsparcie i rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej dla rozwoju przygranicza, promocje projektu w środowisku lokalnym, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców przygranicza. 

23 grudnia 2014 roku Wójt Gminy Stryszawa podpisał aneks do umowy o przyznanie dofinansowania, dzięki któremu nasza gmina wykorzystała  oszczędności powstałe w projekcie na budowę kolejnego trzeciego odcinka wodociągu. W sumie w ramach projektu w Lachowicach powstało 16 773,50 m. Budowa wodociągu odbywała się w trzech etapach. W ramach pierwszego etapu w 2012 roku wybudowano 4049 metrów, w ramach drugiego etapu w 2014 roku wybudowano 6723 m wodociągu. Z oszczędności które powstały przy budowie dwóch pierwszych etapów wybudoano trzeci odcinek wodociągu o długości ok. 6000,00m. Odbiorcami wody z nowo wybudowanego wodociągu w Lachowicach jest 600 osób.
26 sierpnia i 28 września 2015r. zostały podpisany kolejne aneks do umowy, dzięki podpisanym aneksom przedłużono czas realizacji projektu do 30 września 2015r. oraz zwiększono zakres rzeczowy projektu. Gmina Stryszawa wykorzystała oszczędności projektu oraz oszczędności Programu na sfinansowanie budowy kolejnego IV etapu wodociągu. Tym razem Kuków i Krzeszów wzbogaciły się o sieć wodociągową o łącznej długości 3221,000 m. Z nowej infrastruktury korzysta ok. 120 osób. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013.
Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Stryszawa, Kotrčiná Lúčka, Gmina Brzeźnica.

ZAPRASZANY NA STRONY INTERNETOWE NASZYCH PARTNERÓW:

Kotrčiná Lúčka:

http://www.kotrcinalucka.sk/

Informacja o projekcie

Brzeźnica:

http://www.brzeznica.pl/

Informacja o projekcie


Tablica informacyjna Pobierz
Materiały promocyjne  Pobierz
Informacja po słowacku  Pobierz