Projekt "Poprawa bezpieczeństawa ..."

      


PREZENTACJA SPRZĘTU, POKAZY PIERWSZEJ POMOCY W GMINIE KOTESOVA
W ramach realizowanego projektu w dniu 19 października 2013r. przedstawiciele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Stryszawa, koordynatorzy projektu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej wzięli udział w prezentacji zakupionego w ramach projektu sprzętu. 
Założeniem pokazów było praktyczne przedstawienie w formie ćwiczeń ratowniczych zasad postepowania podczas zdarzeń, z którymi można spotkać się w życiu codziennym, prezentacja zasad postępowania w tego typu zdarzeniach służb ratowniczych, prezentacja sprzętu oraz zasad jego wykorzystania. Najważniejszą częścią pokazów było zaprezentowanie sposobów oraz zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zarówno przy użyciu dostępnego przez służby ratownicze sprzętu jak i bez niego. Przedstawicielom strony słowackiej uczestniczącym w pokazach zaprezentowano zasady prowadzenia działań zgodnie z wytycznymi Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, przedstawiono możliwości sprzętu i zasad jego wykorzystywania podczas tego typu zdarzeń , przeprowadzono instruktarz postepowania z osobami poszkodowanymi.
Pokaz w gminie Kotesova był ostatnim działaniem podjętym w ramach projektu. 
Przypomnijmy, że głównym celem projektu było poszerzenie i wzmocnienie współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa w górach i na szlakach turystycznych na pograniczu polsko – słowackim. Celem bezpośrednim projektu było: - doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie w sprzęt umożliwiający podejmowanie szybkich, sprawnych, bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych w terenach górskich, w których brak jest możliwości dotarcia bez posiadania odpowiedniego sprzętu i odpowiednio wyszkolonych osób., - wspólne zorganizowanie cyklu szkoleń podczas imprez na szczytach górskich, w trakcie których zapoznawaliśmy turystów, mieszkańców obu gmin, dzieci i młodzież z zasadami bezpiecznego wypoczynku w górach, zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej. W spotkaniach tych brali udział partnerzy słowaccy oraz partnerzy polscy. Wśród partnerów słowackich dominowali strażacy oraz przedstawiciele Gminy Kotešová, a wśród polskich członkowie OSP z Gminy Stryszawa, członkowie GOPR Grupa Beskidzka, pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe z Suchej Beskidzkiej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, przedstawiciele Policji. 
Działania podjęte w ramach projektu miały wpływ na lokalne społeczności po obu stronach granicy. Bezpośrednie działania projektu skierowane były do:
- partnerów słowackich oraz partnerów polskich.,
- władz samorządowych;
- przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie obu gmin,
- mieszkańców obu gmin jak i turystów przebywających okresowo na terenie pogranicza polsko słowackiego w celach turystycznych.
Pośrednio projekt objął swoim oddziaływaniem całą społeczność obydwu gmin, gdyż miał silny efekt transgraniczny. Wypracowany w trakcie realizacji projektu model współpracy stał się przykładem „dobrych praktyk” dla innych instytucji i organizacji. 
Dzięki działaniom projektowym wymienieni wyżej odbiorcy projektu po obu stronach granicy zwiększyli wiedzę na temat sąsiada (partnera projektu), wzmocnili swoje postawy proeuropejskie, wzmocnili istniejące i nawiązali nowe kontakty transgraniczne, nastąpił wzrost świadomości i tolerancji, przełamanie barier społecznych szczególnie językowych i mentalnych.

W dniu 17 września przeprowadzono kolejne działania w ramach realizowanego przez Gminę Stryszawa projektu „Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko – słowackim poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie”
Tym razem nasi partnerzy z Gminy Kotesova (strażacy oraz przedstawiciele Gminy) wraz z partnerami polskimi (członkowie OSP z Gminy Stryszawa, członkowie GOPR Grupa Beskidzka, pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe z Suchej Beskidzkiej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, strażnicy straży granicznej) uczestniczyli w ćwiczeniach na szczycie góry Jałowiec (1111 m n.p.m)
Plan ćwiczeń zakładał 5 epizodów. Epizody były przygotowane tak, aby jak największy nacisk położyć na współpracę pomiędzy służbami. 
Epizod 1 - wypadek podczas prac na składzie drewna.
Epizod 2 - zaginięcie 2 turystów (dzieci) na szlaku żółtym.
Epizod 3 - Wypadek pilarza podczas wycinki drzew.
Epizod 4 - Zasłabnięcie osoby zbierającej szyszki na drzewie.
Epizod 5 - Kłusownik. 
W ramach ćwiczeń prowadzono doskonalenie jazdy w terenie górskim z wykorzystaniem samochodów terenowych oraz pojazdów typu Quad, a także z wykorzystaniem systemów GPS i map cyfrowych do wyznaczania obszarów poszukiwań i sprawdzenia ich dokładności. 

Ćwiczenia wnikliwie były analizowane i obserwowane przez oficera Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. kpt. Marcina Bigaja.

W dniu 19 lipca 2013 roku odbyło się kolejna szkolenie, w ramach realizowanego przez Gminę Stryszawa przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Stryszawie projektu „Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie. 
Tematy szkoleń: 
1) zasady, procedury i taktyka prowadzenia poszukiwań osób zaginionych na terenach otwartych przez Państwową Straż Pożarną;
2) funkcjonowanie grupy poszukiwawczo – ratowniczej na przykładzie MGPR Nowy Sącz – przykładowe zdarzenia;
3) zasady, procedury i taktyka prowadzenia poszukiwań osób zaginionych przez Policję Polską;
4) funkcjonowanie grupy poszukiwawczo – ratowniczej na przykładzie GPR Ochotniczej Straży Pożarnej Kęty
5) prezentacja zakupionego sprzętu 

W ramach realizowanego projektu w dniach 9-10 czerwiec , po rak kolejny gościliśmy w naszej gminie strażaków z partnerskiej Gminy Kotesova.
Tym razem nasi goście uczestniczyli w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które były rozgrywane w niedzielę 9 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie. Gmina Kotesova wystartowały do zawodów dwie drużyny (żeńska i męską).
10 czerwca na górze Leskowiec odbyły się ćwiczenia i pokazy w aspekcie bezpieczeństwa w górach, zasad pierwszej pomocy, współdziałania służb ratowniczych. Pokazy i ćwiczenie przeprowadzili strażacy z OSP Stryszawa oraz PSP Sucha Beskidzka. Obok słowackich partnerów w pokazach wzięli udział przedstawiciele: Beskidzkiej Grupy GOPR, PGL Lasy Państwowe w Suchej Beskidzkiej, Straży Granicznej oraz Policji. Podczas pokazu został zaprezentowany i wykorzystany do działań bezpośrednich sprzęt, który zakupiono w ramach realizowanego projektu m.in. pojazdy typu Quad, przyczepka do transporty rannych, lataki indywidualne dla ratowników, lekkie hełmy ratownicze, torba PSP R1, deska transportowa, kosz ratowniczy do ewakuacji osób poszkodowanych, mocowanie do koszy ratowniczych, zestaw stabilizujących szyn Kramera, kamizelka unieruchamiająca kręgosłup typu KED, pilarka do drewna, sprzęt łączności bezprzewodowej - radiotelefony nasobne wraz
z akcesoriami, nawigacja satelitarna umożliwiająca poruszanie w terenie, system ewakuacyjny typu rollgliss

„Szkolenie w aspekcie bezpieczeństwa w górach, zasad pierwszej pomocy, współdziałania służb ratowniczych”…
…to temat kolejnego szkolenia, które odbyło się w dniu 17 maja 2013 roku, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko – słowackim poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie” 
Na szkolenie zostali zaproszeni mieszkańcy partnerskiej gminy Kotesova wraz z przedstawicielami straży pożarnej i policji. Po stronie Polskiej na szkolenie zostali zaproszeni: przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej, Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie, Grupy Beskidzkiej GOPR, Komendant Gminny ZOGm ZOSP RP w Stryszawie, Naczelnicy jednostek OSP Gminy Stryszawa.
Szkolenie zorganizowano w siedzibie Ośrodka Szkoleniowo- Rekreacyjnego GROŃ w Stryszawie. Celem szkolenia było zapoznanie zebranych gości ze specyfiką działalności poszczególnych służb biorących udział w projekcie, przedstawienie zasad współdziałania i koordynacji działań oraz przedstawienie aspektów współpracy służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim.
Temat przedstawionych prezentacji:
- organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – zasady współpracy i koordynacji działań tych jednostek;
- organizacja i funkcjonowanie Straży Pożarnej Republiki Słowackiej;
- zasady współpracy i koordynacji działań Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
- organizacjo i funkcjonowanie Policji zarówno w Polsce, jak i Republice Słowackiej.
Na zakończenie szkolenie uczestnika zaprezentowano sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach realizowanego projektu. 

26 i 27 kwietnia br. – pierwsze szkolenia w ramach projektu !
W dniach 26 i 27 kwietni br. odbyły się pierwsze szkolenia w ramach realizowanego przez Gminę Stryszawa w partnerstwie ze słowacką gminą Kotesowa, projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Stryszawie”
SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA I ZASAD BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU” – to temat szkolenia z dnia 26 kwietnia. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami:
- obsługi i eksploatacji pojazdów typu quad; 
- obsługi i eksploatacji systemu ewakuacyjnego typu rollings (trójnóg aluminiowy, winda, urządzenie typu rollings), 
- obsługi urządzeń łączności oraz GPSMap Garmin.
Zajęcia miały charakter zarówno praktyczny jak i teoretyczny. Podczas spotkania zaprezentowano sprzęt zakupiony w ramach projektu. Szkolenie odbyło się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
Druga część szkolenia odbyła się w sobotę 27 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym Groń. W tym dniu gościliśmy u nas przedstawicieli Gminy Kotesova. Podczas szkolenia Gminy partnerskie Stryszawa i Kotesowa zaprezentowały walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne gmin, przedstawiono kilka inicjatyw realizowanych za środków Euroregionu Beskidy na terenie Powiatu Suskiego. Goście zwiedzili Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej.

Spotkanie robocze

W dniu 12 lutego 2013 roku o godz. 11 00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Stryszawa odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek współpracujących przy realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko – słowackim poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie”. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele: słowackiej Gminy Kotešowá, Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Beskidzkiej Grupy GOPR, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie, Ochotniczej Straży Pożarnej Z Gminy Stryszawa.
Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowe cele projektu, omówiono działanie jakie zostaną podjęte w projekcie w celu osiągnięcia założonych celów, udział w działaniach poszczególnych jednostek , udział partnerów i zasady współpracy przy realizacji projektu. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.