Na starcie trudności na mecie równości

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września  2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Na starcie trudności – na mecie równości”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych.


„Na starcie trudności na mecie równości”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.10.01.03-12-0314/16-00  podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu  23.05. 2017 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy 309 uczniów (U) 172kobiet (K) i 137 mężczyzn (M); z Gimnazjum w Lachowicach i Krzeszowie oraz Szkół Podstawowych Kukowie, Lachowicach, Krzeszowie.

OPIS PROJEKTU:

Realizatorem projektu jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

- realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, przyrody, robotyki, geografii, biologii, fizyki, chemii;

- realizację wyjazdów edukacyjnych– wyjazd do ogrodu doświadczeń w Krakowie, obserwatorium astronomicznego w Niepołomicach, Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, ;

- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do zajęć m.in.: laptopy z oprogramowaniem, projektor z ekranem ściennym, tablice interaktywne, zestawu do ekologii, przyrządów do pomiarów, zestawu ziemia i kosmos, pomocy zwierzęta i rośliny, gry i zabawy do nauki matematyki, na zajęcia z fizyki: demonstrator, elektromagnes, klosza próżniowego,obwody elektryczne, soczewki z magnesami, zestaw do doświadczeń z optyki, zestaw do ćwiczeń z elektrostatyki, zestawu Akustyka, plansze dydaktyczne, na zajęcia z chemii: modele chemiczne, szkieł laboratoryjnych, filmów DVD, układu okresowego pierwiastków, na zajęcia z biologii:mikroskopy, zestawu narzędzi preparacyjnych, szalki Petriego, modelu tułowia, walizki ekobadawczej, model DNA, liczne pomoce na zajęcia z matematyki,kalkulatory, gry matematyczne, książki, mapy do zajęć z geografii,

Łącznie w ramach projektu zostanie przeprowadzonych 2080 godzin zajęć pozalekcyjnych,
w których weźmie udział309 Uczniów. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednym rodzaju zajęć. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych, w grupach nie więcej niż 8 osobowych.

Projekt realizowany jest od 4 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Pierwszym zadaniem będzie zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Następnie w miesiącu wrześniu w szkołach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzona rekrutacja na zajęcia. Realizacja zajęć rozpocznie się od października.


Wykaz zajęć w szkołach biorących udział w projekcie:


Szkoła Podstawowa w Krzeszowie

- zajęcia wyrównawcze z matematyki – „Z matematyka za Pan brat”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – „Programować każdy może”

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla uczniów klas I-III "Komputerowe ABC"

- zajęcia rozwijające z przyrody – „Ciekawość świata”

- zajęcia wyrównawcze z matematyki – „Matematyka wokół nas”

Gimnazjum w Krzeszowie

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia rozwijające kompetencja naukowo-techniczne-informatyczne- zajecia z robotyki MAŁY INŻYNIER dla uczniów zdolnych

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – „Twórcza informatyka”

- zajęcia rozwijające z geografii

- zajęcia rozwijające z matematyki- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematyką

- zajęcia rozwijające z biologii (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia doświadczalne z fizyki dla uczniów potrzebujących pomocy w uzupełnieniu wiedzy

Szkoła Podstawowa w Kukowie

- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy II i III

- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV i VI

- zajęcia rozwijające z przyrody dla uczniów uzdolnionych Ciekawi świata klasy IV-VI

- zajęcia rozwijające z przyrody dla uczniów uzdolnionych Ciekawi świata klasy II - III

- zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych z informatykiMały informatykklasy Iv-VI

Szkoła Podstawowa w Lachowicach

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa II Młody lisek

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa IIICiekawy lisek

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa IVSprytny lisek

- zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa VI Mądry lisek

- zajęcia rozbudzające zdolności programistyczne MAŁY PROGRAMISTA

- zajęcia rozwijające zdolności matematyczne MĄDRA SOWA - matematyka z komputerem - koło matematyczno-komputerowe

- zajęcia rozwijające zdolności programistyczne ucz. Klasy V - Programowanie z baltim

Gimnazjum w Lachowicach

- zajęcia rozwijające z fizyki (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia rozwijające z chemii(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia rozwijające umiejętności z biologii(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

- zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)


BUDŻET PROJEKT:

Koszty ogółem:451 045,00 zł

Przyznane dofinansowanie 95 % kosztów ogólnych: 428 485,00zł

w tym: 383 388,25 zł współfinansowanie z Unii Europejskiej

45 096,75 zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wkład własny Gminy Stryszawa 22 560,00 zł, wnoszony w postaci rzeczowej.


Załączniki

 
Formularz rekrutacyjny zajęcia wyrównawcze Na starcie 30.01.2018 | 302.23 KB
Pobierz
 
Regulamin rekrutacji do projektu Na starcie trudności na mecie równości 30.01.2018 | 5.13 MB
Pobierz
 
Formularz rekrutacyjny zajęcia rozwijające - na starcie 30.01.2018 | 291.78 KB
Pobierz
 
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - Na starcie 30.01.2018 | 917.77 KB
Pobierz