Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Stryszawa  

34-205 STRYSZAWA 17

 www.stryszawa.pl  stryszawa@ug.pl

KARTA USŁUG 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  wydaje się na wniosek osoby (podmiotu), której dotyczą.

 

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POKÓJ NR 10

NR TELEFONU

33 /876-77-3033 /876-77-30

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA-CZWARTEK PIĄTEK-7:30-15:30;

WTOREK-8:00-16:00

WYMAGANE DOKUMENTY

1. DOWÓD OSOBISTY – DO WGLĄDU.

2. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (DETAL)  Pobierz

3. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) Pobierz

4. WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) Pobierz

OPŁATY

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI KSEROKOPII ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW Z ORYGINAŁEM – opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej ze stron.

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) 
Opracowała

P. Bednarz