Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Urząd Gminy Stryszawa 

Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl    ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr  IPP/ 7 /2019

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – wydanie decyzji zatwierdzającej podział

Wydanie decyzji zatwierdzającej przedłożony podział nieruchomości wydaje się na wniosek właściciela (współwłaścicieli ) lub użytkownika wieczystego ( współużytkowników ) nieruchomości

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 13

NR TELEFONU

(0-33) 876 77 17

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1.wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział Pobierz   

2.dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

3.postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości wraz z wstępnym projektem podziału działki

4.mapę z projektem podziału ( min. 3 egz. oryginały )

5.pełną dokumentację geodezyjną, która winna zawierać :

·protokół z przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

·protokół utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych

·wykaz zmian gruntowych

·wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

·mapę z projektem podziału

·wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi

·pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

OPŁATY SKARBOWE

Zwolnione  (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.h ustawy o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku                                                                       

2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych

TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego

2. Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 w zw. z art. 129 § 1 i § 2 KPA).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Stryszawa
(art. 127a § 1 KPA).

4. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Stryszawa oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
(art.127a § 2 KPA).

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania   
    administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

    (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
    sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r.
    Nr 268, poz. 2663).
Opracowała

Paulina Łuczak