Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW

Od dnia 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe zasady wycinki drzew na gruntach nieleśnych- zostały one wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która zmieniła ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami

usuwanie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli:

obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków,

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Wójta Gminy. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Pobierz druk zgłoszenia

W terminie do 21 dni od daty zgłoszenia pracownik urzędu gminy dokona oględzin wnioskowanych drzew do usunięcia i sporządzi odpowiedni protokół.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ nie wniesie sprzeciwu wnioskowane drzewa można usunąć.

Należy pamiętać, że usunięcie wnioskowanych drzew może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewa nie zostaną usunięte procedurę należy powtórzyć.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wycinką prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje w tym zakresie- Referat Gospodarki Komunalnej tel. 33 8767733.