Zarządzenia Wójta

Regulaminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.64A.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Stryszawa. pobierz


Zarządzenie nr 0050.22.2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć sportowych i rekreacyjnych  na i w obiektach Gminy Stryszawa pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 120.22.2015 w sprawie: ustalenia kryterium dochodowego, ustalenia wysokości stypendium szkolnego oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu przyznanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2014/2015 na okres od 01 stycznia 2015 do 30 marca 2015 r.pobierz


Zarządzenie nr  0050.44.2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa.” pobierz


Zarządzenie nr  0050.43.2012 w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. zarzadzania projektem pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa.” pobierz


Zarzadzenie nr 0050.9.2012 w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stryszawa Rejestru działalności regulowanej w zakresie działalności zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - pobierz

NABÓR    
Zarządzenie Nr 120.45.2011w sprawie:ogłoszenia konkursu (naboru) na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków Urzędu Gminy Stryszawa.-pobierz


ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011 sprawie : otwartego konkursu ofert na realizację zadania „ utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego” - pobierzZARZĄDZENIE Nr 37/VI/2011 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasie I - III gimnazjum z terenu Gminy Stryszawa.

Zarządzenie -pobierz    Warunki dofinansowania -pobierz   Wniosek - pobierz


ZARZĄDZENIE Nr 38/VI/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228/V/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów

Zarządzenie - pobierz   Wniosek - pobierz