Pomoc materialna o charakterze socjalnymOGŁOSZENIE

Urząd Gminy Stryszawa informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów z terenu Gminy Stryszawa.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można
uzyskać w Urzędzie Gminy Stryszawa

pokój nr 10,
tel. 33 876 77 32

Termin składania wniosków od 01 do 15 września 2022 r.


Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - pobierz


Informujemy, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, istnieje możliwość przyznania pomocy materialnej ( stypendium szkolnego) dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie Gminy Stryszawa

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, będącym:

  1. uczniami szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne, dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.Data dodania:

2019-07-15

Autor: