ZIMBA - placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy StryszawaPlacówki wsparcia dziennego realizują działania ukierunkowane dla:

„dobra Dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla dobra Rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju Dzieci.

W przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny mającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami (…)” (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Jedną z form pomocy na rzecz Dziecka jest pomoc w Jego opiece i wychowaniu w tzw.placówce wsparcia dziennego. Na terenie Gminy Stryszawa w Kurowie w ramach projektu: „Małopolska siec świetlic podwórkowych”finansowanego ze środków EFS oraz środków własnych wnioskodawcy swoją działalność poszerza Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska.Świetlica prowadzona w formie podwórkowej pn. „ZIMBA” realizować swoje cele będzie w oparciu o zapisy statutu , zgodnie z którym pobyt Dziecka w niej jest dobrowolny i nieodpłatny, a działania wychowawcze podejmowane przez placówkę oparte są na zasadach Harcerskiego Systemu Wychowawczego. Głównymi celami działalności „ZIMBA” są:

 • Stwarzanie warunków do intelektualnego, społecznego i fizycznego rozwoju;
 • Kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów;
 • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązywania do wartości, wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni;
 • Stwarzanie warunków do rozwiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad działaniami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi;
 • Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

„ZIMBA” realizuje zadania poprzez:

 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i animacyjnych;
 • Organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć;
 • Współpracę z rodziną i opiekunami dziecka;
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych;
 • Prace wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych
  i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;
 • Kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i otaczającym go środowiskiem.


Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Wsparcie najmłodszych mieszkańców Gminy Stryszawa stanowi jedno z priorytetowych zadań dla działalności samorządu terytorialnego.

Wsparciem w projekcie objętych jest 15 dzieci.


Data dodania:

2019-08-28

Autor: