Szkolenie w Gminie Stryszawa z wprowadzania danych do KOBIZE


SZKOLENIE Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

 

W dniu 7 lutego 2020 r. ( tj. piątek) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie odbyło się szkolenie z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2019. Szkolenie poprowadził Pan Krystian Grzybowski – specjalista z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który odpowiedział na zaproszenie i prośbę o przeprowadzenie takiego szkolenia Wójta Gminy Stryszawa Pana Rafała Lasek oraz Pani Alicja Topolskiej z Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej. Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, gdyż wzięło w nim udział ponad 100 osób.


OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA RAPORTU:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO RAPORTOWANIA DO KRAJOWEJ BAZY

Raport do Krajowej bazy składa podmiot korzystający ze środowiska. Podmiotem korzystającym ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), jest:

  1. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  3. osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

RAPORTOWANIE DO KRAJOWEJ BAZY

Raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową Krajowej bazy dostępną pod adresem: www.krajowabaza.kobize.pl, po zarejestrowaniu się podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie.

Dane wprowadza podmiot po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu do Krajowej bazy.

REJESTRACJA DO KRAJOWEJ BAZY

W celu wprowadzenia raportu rocznego do Krajowej bazy podmiot musi dokonać niezbędnych czynności związanych z zarejestrowaniem się w Krajowej bazie.

Rejestracji można dokonać wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register elektronicznego formularza rejestracyjnego i  wygenerowanego na podstawie danych w nim zawartych, formularza rejestracyjnego w formacie PDF.

GENEROWANIE WYKAZU OPŁATOWEGO W KRAJOWEJ BAZIE

Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania do właściwego marszałka województwa wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Po raz pierwszy w 2020 r. podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza będzie zobowiązany, zgodnie z art. 286 ust. 3 ww. ustawy, do przekazania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (w 2020 r. dot. opłat za rok 2019).

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku opracowania wykazu opłatowego na podstawie informacji zawartych w raporcie w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie wykazu. Funkcjonalność umożliwia również wprowadzenie danych, wyliczenie opłaty i wygenerowanie wykazu w zakresie składowania odpadów. Korzystanie z ww. funkcjonalności jest dobrowolne - pozwala na przygotowanie wykazu opłatkowego w formacie pliku Word. Generowany w systemie Krajowej bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest zgodny ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU1) z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Wygenerowany w systemie wykaz opłatowy nie jest automatycznie przekazywany do organu właściwego w sprawach opłat. Podmiot korzystający ze środowiska we własnym zakresie powinien samodzielnie przedłożyć wykaz opłatowy właściwemu marszałkowi województwa (w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy).

Data dodania:

2020-02-07

Autor: