Posiłek w szkole i w domu


Program ”Posiłek w szkole i w domu” zapewnienia pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, młodzieży oraz objecie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych. W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. Posiłek
  2. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  3. Świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Natomiast celem modułu 3 jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku podczas pobytu w szkole. W ramach modułu 3 program przewiduje następujące działania:

1. Doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek( własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek:

2.Wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Realizacja ww. działań może być prowadzona w formie zakupu:

1) Usług remontowo - adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków

2) Niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach.

Na realizację zadań, w tym zakresie Gmina Stryszawa pozyskała środki w wysokości 49,440,00 zł zostaną one wykorzystane na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kukowie.

Natomiast środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie wynoszą 62, 952,00 zł wykorzystane zostaną zgodnie z celami przedstawionymi w programie.

Data dodania:

2019-07-31

Autor: