OSP Krzeszów z nowym samochodem


Druhowie OSP Krzeszów pozyskali nowy samochód strażacki dla swojej jednostki. Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu Wójta Gminy Stryszawa Pana Rafała Lasek oraz dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu druhów z Krzeszowa. Strażacy po odbiór nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego udali się w piątek 9 sierpnia 2019 r. Powitanie wraz z prezentacją nowego wozu odbyło się na placu obok remizy OSP w Krzeszowie. Uroczystego poświęcenia samochodu strażackiego dokonał ks. Antoni Kania - proboszcz parafii w Krzeszowie. Nowy nabytek to samochód marki GBARt Renault, który zastąpił Stara 266. W uroczystości powitania nowego samochodu wzięli udział mieszkańcy na czele z Wójtem Gminy Stryszawa Panem Rafałem Lasek, a także Radny Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik. 

Zadanie współfinansowane zgodnie z umową dotacji z dnia 24.07.2019 r, zawartą na podstawie Uchwały nr VI/48/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przekazania dotacji inwestycyjnej z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie w kwocie 319.500,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), w tym 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), pochodzące z budżetu Gminy Stryszawa, oraz 69.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego pozyskane przez Gminę Stryszawa w ramach pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu ,,Bezpieczna Małopolska 2019” z przeznaczeniem na zakup wyżej wymienionego pojazdu.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego zgodnie z umową nr II/178/RO/2201/19 z dnia 05.08.2019 r. zawartą między Województwem Małopolskim a Gminą Stryszawa.


Znalezione obrazy dla zapytania logo województwa małopolskiego

Data dodania:

2019-08-14

Autor: