Modernizacja dróg w gminie Stryszawa


Lasy Państwowe dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Działania Nadleśnictwa Sucha Beskidzka polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.

Pomoc finansowa udzielona gminie Stryszawa w tym roku dotyczy modernizacji dwóch dróg: drogi „Krzeszów Drewionki”, a także „Lachowice Mizioły”. Modernizacja dróg polegać ma na remoncie nawierzchni, m.in. poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia oraz utrwaleniu nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej. Planowany termin rozpoczęcia robót związanych z realizacją tych zadań nastąpi 1 czerwca 2020 roku, a ich zakończenie przewidziano na 16 listopada 2020 roku. Wartość brutto prac modernizacyjnych w Krzeszowie szacowana jest na ok. 87 817,97 zł. Z tego kwota jaką przeznaczy na ten cel Nadleśnictwo wynosi do 50% kosztów jednak nie więcej niż 40 000,00 zł brutto, a wartość środków finansowych przeznaczona na ten cel przez gminę Stryszawa wyniesie 47 817,97 zł brutto. Natomiast wartość brutto przedsięwzięcia modernizacyjnego drogi w Lachowicach szacowana jest na kwotę 91 505,85 zł, przy czym partycypacja w kosztach przez Nadleśnictwo planowana jest na kwotę 40 000,00 zł, a kwota jaką gmina planuje przekazać na ten cel wynosi 51 505,85 zł.

Udzielana samorządom przez Nadleśnictwo Sucha Beskidzka pomoc finansowa wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb. Ponadto udział finansowy Nadleśnictwa w realizacji zadań wspólnych daje szansę na poprawę stanu technicznego dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej. Przypomnijmy jeszcze, że pomiędzy Gminą Stryszawa i Nadleśnictwem Sucha Beskidzka od kilku lat nieprzerwanie istnieje bardzo dobra współpraca. W roku 2016 gmina Stryszawa wraz z Nadleśnictwem zmodernizowała drogę „Łącznik Kuków-Krzeszów”, a w roku 2018 „Krzeszów Drewionki”.


Data dodania:

2020-05-08

Autor: